Algemene Criteria

Wij hanteren zeven algemene criteria voor indiening van een aanvraag. Deze gelden voor álle donatieaanvragen. Ze hebben het karakter van voorwaarden vooraf. Voldoet uw aanvraag hieraan, dan nemen we deze vervolgens inhoudelijk in behandeling.

Algemene criteria voor indiening

1. Nederland
VSBfonds verleent alleen ondersteuning aan projecten in Nederland of het specifieke deel van een project dat in Nederland plaatsvindt. De projecten moeten bovendien in Nederland worden georganiseerd en moeten zijn aangevraagd door een in Nederland gevestigde organisatie. Vanuit de historie van VSBfonds beperken onze activiteiten zich tot het Europese deel van Nederland, waarmee dus de overzeese gebieden van ondersteuning zijn uitgesloten.

2. Private rechtspersonen
Alleen projecten van private rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen ondersteunen we. We steunen geen projecten van individuen. 

3. Niet politiek of religieus
Projecten die een politiek of religieus doel hebben steunen wij niet.

4. Duidelijk begin en einde
Wij ondersteunen alleen de uitvoering van projecten. Dat wil zeggen dat er een vaste begin- en einddatum is, een bepaalde doorlooptijd, bepaald bezoekersaantal of een ander concreet resultaat. Een project kan een dag duren of meerdere jaren, maar een helder einde is vereist.

5. Behandeltermijn
Stuur ons uw aanvraag minimaal vier maanden vóór de start van uw project toe. Wij hebben vier maanden nodig om uw aanvraag te onderzoeken en te beoordelen.

Of uw aanvraag aan de hierboven vermelde criteria voldoet, kunt u zelf snel toetsen via onze Quickscan. Twijfelt u nog na het maken van de Quickscan, neemt u dan contact op met een van onze voorlichters via telefoonnummer 030 230 33 03.

Of uw aanvraag ook aan de hierna volgende algemene criteria voldoet, beoordelen onze adviseurs.

6.  Doel van het project
Het doel van uw initiatief of project is het belangrijkste criterium op basis waarvan wij uw aanvraag beoordelen. Uw donatieverzoek moet ons antwoord geven op de volgende vragen:

  • Past het projectdoel bij onze algemene doelstellingen
  • Sluit het projectdoel aan op het specifieke donatiebeleid voor sociale of culturele initiatieven?

7. Direct en concreet
Alleen projecten die de ontwikkeling van mensen centraal stellen en hen in staat stellen mee te doen aan de samenleving steunen wij. Wij kiezen daarbij voor projecten die direct en met concreet resultaat bijdragen aan de realisatie van onze doelstellingen.

Initiatieven die wel in de 'sfeer' liggen van onze doelstellingen, maar niet direct en concreet helpen bij het realiseren ervan, komen niet voor een donatie in aanmerking. Voorbeelden van indirecte initiatieven zijn: onderzoek, professionalisering, (business)planontwikkeling, fondsenwerving, methodiekontwikkeling, debatten en discussies, fora en platforms, beleidsontwikkeling en agendasetting.

Behandeling aanvraag

Omdat we vaak meer aanvragen ontvangen dan we gezien het beschikbare budget kunnen honoreren, maken we keuzes. Het kan dus zijn dat het project waarvoor u een donatie aanvraagt wel voldoet aan de algemene criteria, maar dat we uw aanvraag toch niet in behandeling nemen. Bij het maken van keuzes tussen projectvoorstellen kijken we naar kwaliteit en diversiteit van het aanbod van projecten. Geografische spreiding kan ook meewegen. Net als de kwaliteit van het projectplan. 

Als uw aanvraag aan alle hierboven beschreven algemene criteria voldoet én we gaan over tot behandeling, dan toetsen we uw aanvraag verder inhoudelijk aan ons donatiebeleid.

Leest u voor indiening van uw aanvraag daarom ook wat de beleidscriteria zijn voor culturele en sociale initiatieven.

Sluiten