Subsidies voor amateurkunst

Let op: u kunt een aanvraag doen tot 15 november. Daarna verandert deze beleidslijn. Lees meer.

In Nederland zijn miljoenen amateurkunstenaars actief bezig met kunst en cultuur. Ze doen dit uit passie, omdat ze zichzelf willen ontwikkelen en verbeteren op artistiek vlak of om sociale redenen. Actief bezig zijn met kunst kan leiden tot een leven lang plezier in kunst en cultuur. Daarom levert VSBfonds graag een bijdrage aan amateurkunstenaars die kunst beoefenen in hun vrije tijd.

Wanneer komen amateurkunstenaars in aanmerking voor subsidie van VSBfonds?

VSBfonds steunt projecten die een grote impuls geven aan de technische en artistieke ontwikkeling van amateurkunstenaars. Projecten die de beoefenaars en hun ontwikkeling centraal stellen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Amateurkunstenaars die samenwerken met externe professionals
 • Samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld tussen amateurkunstenaars en maatschappelijke organisaties
 • Betreding van een nieuw of andersoortig podium voor amateurkunst
 • Ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor de deelnemers
 • Organisatorische ondersteuning
 • (Her)inrichting van oefenruimtes en presentatiezalen.

Lees hier meer over de typen projecten waarvoor je een donatie kunt ontvangen.

VSBfonds ondersteunt alleen projecten van aanbieders van amateurkunst. Dat wil zeggen: stichtingen of verenigingen die cursussen, workshops of andere activiteiten aanbieden aan mensen die in hun vrije tijd een kunstvorm beoefenen. Dit moet duidelijk terugkomen in de doelstellingen van uw organisatie.

Wat ondersteunen we niet?

 • Kunstprojecten met focus op presentatie aan toeschouwers
  De steun die VSBfonds geeft aan amateurkunst is gericht op de ontwikkeling van de deelnemers. Amateurkunstprojecten waarin de focus primair ligt op de presentatie aan toeschouwers steunen wij niet.
 • Reguliere activiteiten
  Uw reguliere activiteiten, zoals de wekelijkse repetities, het vaste cursusaanbod of de jaarlijkse uitvoering, komen niet in aanmerking voor een donatie of subsidie.
 • De aanschaf van instrumenten en uniformen
 • Professionele ambitie
  Projecten gericht op de individuele ontplooiing van beoefenaars met een duidelijke professionele ambitie, zoals kunstvakstudenten, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag voor subsidie?

Er zijn drie criteria waar uw project voor amateurkunst aan moet voldoen

1. Deelnemers
Bereikt u met uw project zoveel mogelijk deelnemers, met zoveel mogelijk verschillende achtergronden?
2. Impact
Hoe groot is de impact van uw project op de deelnemers of de leden? Impact wil zeggen: de ervaring die het project de deelnemer geeft en hoe de amateurkunstenaars zich verder gaan ontwikkelen. Beschrijf uw aanpak zo concreet mogelijk. Leg uit waarom het project de deelnemers een grote impuls geeft. Geef aan wat het vertrekpunt van de deelnemers is en wat het verwachte resultaat is. En licht goed toe hoe de activiteiten hun technische of artistieke vaardigheden bevorderen.
3. Kwaliteit
Zit uw plan goed in elkaar en sluit het aan bij de wensen en behoeften van de deelnemers? Worden de deelnemers op een goede manier begeleid in hun kunstbeoefening?

Subsidie voor informeel georganiseerde kunstactiviteiten

Omdat steeds meer amateurkunstenaars niet bij een vereniging of stichting zijn aangesloten, onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden om informeel georganiseerde activiteiten ook financieel te gaan steunen. In Gelderland en Drenthe loopt daarvoor de pilot 'Maak het in…'

Aanvraag indienen?

Benieuwd of uw project voldoet aan onze algemene criteria om een aanvraag in te kunnen dienen? Doe de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters: 030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Laat u inspireren door onderstaande voorbeelden!

Veelgestelde vragen

Hoe beoordeelt VSBfonds de ontwikkeling van de amateurkunstenaar?
De deelnemers moeten zichzelf kunnen verbeteren en hun vaardigheden vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door een moeilijker of uitdagender stuk in te studeren. Of door te leren optreden voor publiek, op een speciale locatie. Door te werken met nieuwe technieken of in andere disciplines. Vaak wordt voor deze ontwikkeling de hulp ingeroepen van professionals die de amateurkunstenaars ondersteunen en begeleiden.


Waarom komen onze wekelijkse repetities niet in aanmerking voor een donatie?

Hoe belangrijk de repetities ook zijn, VSBfonds kan niet alles ondersteunen. Wij beperken ons tot projecten die amateurkunstenaars op een bijzondere manier helpen hun vaardigheden te verbeteren. Onder projecten verstaan we: niet-reguliere activiteiten met een duidelijke begin- en einddatum.



Onze dirigent of begeleider is professioneel geschoold, maar niet werkzaam in het vak. Geldt dat als professionele begeleiding?

Ja, semi-professionals zijn ook in staat om amateurkunstenaars te helpen hun vaardigheden te vergroten. Zij vallen onder professionele begeleiding.



Kan ik ook een aanvraag voor een amateurkunstfestival indienen?

Jazeker, maar let dan goed op wat uw uitgangspunt voor het project is. Bij festivals die een bundeling zijn van niet-professioneel aanbod beoordelen wij niet het effect op de bezoekers, maar het effect op de deelnemers. We beoordelen dan of het festival de juiste vorm is hen verder te helpen in hun technische en artistieke ontwikkeling.

Kan ik ook aanvragen indienen voor projecten rond kunst en cultuur op scholen?

Aanbod aan scholen valt niet binnen het amateurkunstbeleid van VSBfonds. Voor projecten voor het onderwijs (kinderen en jongeren) hanteren we andere criteria.



VSBfonds stelt als voorwaarde dat bestuursleden onafhankelijk zijn en niet zelf betrokken bij de uitvoering van het project. Maar onze bestuursleden spelen zelf mee in het orkest. Is dat een probleem?

Bij vrijwilligersorganisaties voor kunst en cultuur is het geen probleem als bestuursleden zelf actief meedoen. Als bestuursleden betaald worden voor hun activiteiten en daardoor financieel belang hebben bij het doorgaan van het project, is dat wel een bezwaar.

Hoe lang van tevoren moet ik mijn aanvraag indienen?

U moet uw subsidieaanvraag indienen ten minste vier maanden voor het moment waarop de amateurkunstenaars het resultaat presenteren aan het publiek. Dus vier maanden voor aanvang van het concert, de voorstelling of de tentoonstelling.



Hoeveel amateurs moeten er minimaal deelnemen?

VSBfonds stelt geen eisen aan het aantal deelnemers.

to top

Sluiten