Projecten gericht op het onderwijs

Let op: u kunt een aanvraag indienen tot 15 november. Daarna verandert deze beleidslijn. Lees meer.

Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk, maar ook noodzakelijk in de opvoeding van kinderen. Spelenderwijs leren zij hun eigen talenten te ontwikkelen. Tegelijkertijd maken zij kennis met de schoonheid van kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Ze worden uitgedaagd om een creatieve, onderzoekende houding aan te nemen. Een goed begin voor een leven vol cultuur!

Welke educatieve kunst- en cultuurprojecten ondersteunt VSBfonds?

Wij ondersteunen educatieve projecten gericht op schoolgaande kinderen en jongeren. Leerlingen die primair of voortgezet onderwijs volgen of speciaal onderwijs. De projecten mogen zich zowel binnen- als buitenschools afspelen. Voorwaarde is wel dat er met het onderwijs wordt samengewerkt.

We ondersteunen kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie.

  • Kunsteducatie omvat alle kunstvormen. Traditionele richtingen zoals muziek, dans en theater, maar ook moderne vormen als gaming, mode en design.
  • Erfgoededucatie brengt het verleden dichterbij en versterkt daarmee het historisch besef van kinderen en jongeren.
  • Media-educatie leert kinderen kundig en kritisch om te gaan met media, zowel met klassieke als met nieuwe media.

Welke organisaties komen in aanmerking voor subsidie?

Drie typen organisaties komen voor ondersteuning in aanmerking:

  • Professionele producerende en presenterende instellingen
  • Cultuur-educatieve instellingen
  • Centra voor de kunsten

Lees hier meer over deze typen organisaties.

Welke projecten steunen we niet?

Educatieprojecten van amateurkunstverenigingen en andere amateurkunstaanbieders komen niet in aanmerking. Lees hier welk type amateurkunstprojecten we wél ondersteunen.

Projecten gericht op individuele scholing of talentontwikkeling komen niet in aanmerking. We ondersteunen alleen projecten gericht op klassikaal onderwijs.

Projecten die georganiseerd worden binnen het curriculum van kunstvakopleidingen, andere hogescholen en universiteiten komen niet in aanmerking.

Hoe beoordelen wij uw subsidieaanvraag?

Als voorwaarde hanteren wij dat uw project aantoonbaar aansluit bij de behoeften van de onderwijsinstelling(en) waarop u zich richt. Daarbij kijken we naar de volgende zaken:

  • Heeft u onderzoek gedaan naar de interesse of bereidheid van scholen om uw aanbod af te nemen? Wij ondersteunen enkel vraaggerichte projecten waarbij u kunt aantonen dat bij de scholen een wens of behoefte voor dit aanbod bestaat en waarbij u aannemelijk maakt dat de scholen aan het project zullen deelnemen.
  • Werkt u samen met scholen bij de ontwikkeling van het project, bijvoorbeeld door de inzet van een klankbordgroep van leerkrachten of leerlingen? Wij ondersteunen enkel educatief aanbod dat u in afstemming of samenwerking met het onderwijs ontwikkelt.
  • Sluit uw project aan bij de doorlopende leerlijnen die de deelnemende scholen hanteren of zet u met uw aanpak in op de stappen kennismaken, beleven en reflecteren? Dit noemen we een drietrapsaanpak. Deze aanpak garandeert volgens ons de meest effectieve vorm van kunst-, erfgoed- of media-educatie.

U bepaalt zelf welke educatieve methode u kiest. Als de methode maar past bij u als organisatie en aansluit bij de behoeften van de deelnemende scholen en van uw doelgroep.

Meer informatie

Voor meer informatie over (doorlopende) leerlijnen, leerdoelen in het onderwijs en het curriculum, zie Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).

Aanvraag indienen?

Benieuwd of uw project voldoet aan onze algemene criteria om een aanvraag in te kunnen dienen? Doe de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters:
030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl.

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Laat u inspireren door onderstaande voorbeelden!

Sluiten