Kunst & Cultuur Educatie

VSBfonds geeft financiële steun aan educatief aanbod voor het onderwijs gericht op kunst, erfgoed of media(wijsheid). Lessen in bijvoorbeeld theater of media zijn niet alleen leuk, maar ook zinvol in de opvoeding van kinderen. Spelenderwijs leren zij hun eigen talenten te ontwikkelen. Tegelijkertijd maken zij kennis met de schoonheid van kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Ze worden uitgedaagd om een creatieve, onderzoekende houding aan te nemen. Een goed begin voor een leven vol cultuur!

Welke instellingen kunnen aanvragen:
  • Professionele producerende culturele organisaties;
  • Professionele presenterende culturele organisaties;
  • Centra voor de kunsten;
  • Cultuur-educatieve doelstichtingen.
Deze projecten steunen wij niet:
  • Projecten van onderwijsinstellingen, amateurkunstverenigingen, ZZP’ers, volksuniversiteiten en welzijnsorganisaties.
  • Donatie-aanvragen voor een bedrag hoger dan € 100.000.
  • Donatie-aanvragen van organisaties die in het betreffende kalenderjaar al een aanvraag hebben ingediend die gehonoreerd is. We doneren maximaal eenmaal per kalenderjaar.
Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

Partnerschap met scholen

Wij kijken of u voor uw project minimaal een jaar intensief met een onderwijsinstelling* samenwerkt en het aanbod duidelijk voorziet in een behoefte van het onderwijs.

Binnen- en buitenschools

Alleen projecten van instellingen met een overtuigende visie op de aansluiting van het binnenschoolse op het buitenschoolse aanbod ondersteunen wij. Dit laatste kan de aanvrager of een derde organiseren.

Kwaliteit van de aanpak

Wij letten op een goede differentiatie naar verschillende onderwijsgroepen en verankering van de aanpak in het beleid van de aanvragende organisatie.

Aanvullende informatie:

Model samenwerkingsovereenkomst

* VSBfonds heeft een model voor de samenwerkingsovereenkomst gemaakt voor culturele en onderwijsinstellingen. Dit dient als hulpmiddel. Het is niet verplicht om dit model te gebruiken.