Terug naar Nummer 1, maart 2021
Nummer 1, maart 2021
In de regio

Het Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg vervult de provinciale steunfunctie voor de Limburgse kunst- en erfgoedsector. De organisatie fungeert als kenniscentrum en is de verbindende schakel tussen onder meer lokale culturele organisaties, uitvoerders en podia. Het Huis vertegenwoordigt hun belangen, biedt aan hen advies en ondersteuning en slaat tegelijkertijd de brug naar beleidsmakers bij gemeenten en provincie en bijvoorbeeld ook het onderwijs. Sinds 2018 hebben Het Huis en VSBfonds elkaar gevonden in samenwerking én kennisuitwisseling.

‘We ondersteunen zo’n negenhonderd amateurkunstverenigingen, waarvan zo’n zevenhonderd amateur podiumkunstverenigingen, talrijke professionele kunstorganisaties, individuele uitvoerders, cultureel ondernemers én niet te vergeten de vele erfgoedorganisaties die onze provincie rijk is’, zegt directeur Ruud van Eeten. ‘Het verenigingsleven is in Limburg heel sterk.
En daarmee komen we meteen bij een van de belangrijkste aspecten. Het gaat veel verder dan het pure uitoefenen en beleven van kunst. Kunst en cultuur hebben in al hun verschijningsvormen een enorme impact op de samenleving. De verbindende rol ervan wordt nog te vaak onderschat.
Het is niet cultuur óf maatschappij. Het is én én. Daar hebben VSBfonds en wij elkaar gevonden.’

Donatie op Locatie is er voor het aanscherpen van aanvragen


Donatie op Locatie

Frequent zijn er de Donatie op Locatie gesprekken tussen VSBfonds en culturele initiatiefnemers in Limburg. ‘De meeste aanvragen voor een donatie komen rechtstreeks binnen bij VSBfonds’, vertelt adviseur Theater en Fondsenwerving Chantal Lambie. ‘In de gesprekken gaat het meestal over de aanvragen met potentie, waar VSBfonds nog meer over wil weten. Noem het de twijfelgevallen. Soms is een aanvraag net niet helemaal duidelijk, kan het net even scherper. De aanvrager gaat dan om de
tafel met een van de adviseurs van VSBfonds voor een goed gesprek daarover. Normaal gesproken op onze locatie in Roermond, vanwege coronamaatregelen tijdelijk online. Wij kennen natuurlijk de meeste aanvragers ook en kunnen VSBfonds waar gewenst de achtergrond en duiding van een initiatief schetsen. Omgekeerd speel ik ook nog wel eens een initiatief door waarvan ik denk dat het past bij de doelstellingen van VSBfonds. We zitten op één lijn. Want we laten een aanvraag niet zomaar tussen wal en schip vallen. Dus tussen Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Je ziet gelukkig dat de verzuiling daartussen steeds meer begint af te nemen, ook bij andere organisaties, fondsen en beleidsmakers. Een mooi voorbeeld zijn community-art projecten die zowel een kunstcomponent als een sociale component in zich hebben. We wisselen veel kennis en ervaring uit met VSBfonds op dit soort vlakken.’

Voorbeeld richting politiek

En daar zit wat Ruud van Eeten ook de toegevoegde waarde. ‘Wij hebben gedetailleerde kennis en ervaring vanuit de regio, VSBfonds heeft generieke kennis over de volle breedte van Nederland. Uitwisseling ervan leidt tot nieuwe inspiratie. Nieuwe ideeën, nieuwe inzichten. En we zijn samen ook een voorbeeld richting landelijke politiek en landelijke beleidsmakers, als het gaat om het her- en erkennen van de ontschotting tussen domeinen.  VSBfonds is dat ook naar andere fondsen. We laten zien dat we gaan voor een toekomstbestendige culturele sector met maatschappelijke impact. Fondsen zoeken elkaar in deze ook steeds meer op. Daar ligt de kracht. Ieder vanuit zijn eigen rol, identiteit en missie, maar wel in onderlinge samenhang en samenwerking. Wij zijn bijvoorbeeld een partij die niet zelf als geldvrager optreedt, we zijn verbinder en spin in het Limburgse culturele web. Dat maakt dan we ook echt op het niveau van kennisdeling met VSBfonds kunnen sparren en samenwerken.’

We wisselen veel kennis uit met VSBfonds

Culturele zzp’er verdient zekerheid

Een vraagstuk waar Het Huis voor de Kunsten Limburg aandacht voor vraagt, is bijvoorbeeld het belang van zelfstandige, uitvoerend kunstenaars en cultuurondernemers. ‘De zzp’ers in de cultuursector zijn veel te kwetsbaar, dat werd tijdens de coronacrisis nogmaals pijnlijk bevestigd. Het zijn pluriforme ondernemers met vaak diverse rollen. Een voorbeeld? Ze zijn muzikant, docent en arrangeur tegelijk. Wat betreft financiële ondersteuning grijpen zij daardoor vaak mis. Met het gevaar dat zij uit de culturele - en maatschappelijke - biotoop verdwijnen. Dat moet anders, ook zij verdienen zekerheid en een toekomstbestendig bestaan. Juist vanuit hun niet te onderschatten impact op de samenleving. Enerzijds agenderen we dat bij de overheid. Anderzijds gaan we ook met de zzp’ers zelf in gesprek rondom de vraag: hoe kun je net even anders denken en ondernemen, nieuwe kansen creëren en daarmee een succesvoller en zekerder bestaan creëren?’

Samen kunnen we meer

Initiatieven om dit soort nieuwe bewegingen in gang te zetten, ondersteund via donaties van fondsen, zijn volgens van Eeten in alle gevallen een belangrijke katalysator. Maar kennis uitwisselen, gebruiken maken van elkaars netwerken en werken naar nieuwe vormen en structuren is minstens zo essentieel. Daarom gaan wij ook net als met VSBfonds over dit soort thema’s partnerschappen aan met relevante partijen. Want samen kunnen we meer.’

Meer weten over Donatie op Locatie? Kijk op hier

Meer info over Het Huis Voor De Kunsten Limburg: www.hklimburg.nl