Nummer 4 - Winter 2022
De kracht van

De kracht van … samenwerking tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties

Bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties komen elkaar regelmatig tegen in de buurt. Samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend en komt soms moeizaam tot stand. Hoe kun je gezamenlijk werken aan meer betrokken en verbonden buurten? VSBfonds geeft vijf lokale coalities van bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties de kans om dat in zogenaamde Expedities te ontdekken. Het levert inzichten op die voor zowel de betrokken partijen als VSBfonds interessant en inspirerend zijn. 

De vijf Expeditieteams zijn allemaal op stoom gekomen. Bij sommige teams ging dat direct vanzelf, bij andere teams werd eerst nog gewerkt aan de onderlinge relaties. Overal is inmiddels de samenwerking verbeterd. Er is ruimte gemaakt voor gezamenlijke periodieke gesprekken of intervisie, gezamenlijke trainingen en activiteiten en het naar elkaar toe uitspreken van vertrouwen. Er is een beter beeld van elkaar en meer wederzijds vertrouwen ontstaan. Ook blijkt uit de bevindingen dat het versterken en verdiepen van de samenwerking belangrijker is dan de exacte uitvoering van de ingediende plannen van aanpak. Meer over hun eerste ervaringen en leerpunten lees je hier.

Maak kennis met de vijf coalities.

Apeldoorn
Reisgenoten Zuid Doet Samen, een buurtcoöperatie, en welzijnsorganisatie Stimenz hebben na een aantal moeizame jaren besloten de handen ineen te slaan. Beide organisaties zijn vastbesloten er een succes van te maken. Juist omdat de buurt waarin ze beide actief zijn ervan zou kunnen profiteren. Samen richtten ze het gezamenlijk actieteam in de buurt ‘De Heeze’ op. Om zo, al werkend, te komen tot goede samenwerking. Het doel: een buurt waarin bewoners actief zijn en op elkaar letten. Ondersteund door professionals die samen optrekken vanuit een gezamenlijke visie en elkaar aanvullen met hun kennis, vaardigheden en ervaring. Ook treden ze samen op in de communicatie en samenwerking met onder meer de gemeente en maatschappelijke netwerkpartners.

Horst aan de Maas
In drie wijken van Horst aan de Maas (In de Riet, Norbertuswijk en Mussenbuurt) speelden de afgelopen jaren maatschappelijke thema’s als nieuwkomers in de wijk, spreiding, armoede en burenhulp. Soms kwamen initiatieven maar moeizaam tot stand. Het schuurde dan bijvoorbeeld tussen bewonersorganisaties en welzijnsorganisatie Synthese. Ideeën en plannen, uitvoering en verwachtingen van inwoners en professionals liepen daardoor uiteen en dat ging ten koste van positieve energie. Inmiddels worden diverse thema’s gezamenlijk opgepakt in het programma Westenwind. Denk aan de herinrichting van de wijken, ontmoetingsplekken en sociale en creatieve activiteiten die verschillende buurtbewoners met elkaar verbinden. Vanuit gelijkwaardig doen en denken beslissen actieve inwoners en de welzijnsorganisatie samen over de aanpak ervan. Dat gebeurt in vijf werkplaatsen, waar de nieuwe samenwerking geoefend wordt.

Utrecht
In Utrecht hebben bewonersinitiatief Kracht van Zuilen en welzijnsorganisatie Dock de handen ineen geslagen. Ze willen hun samenwerking bestendigen, versterken en minder afhankelijk maken van personen. Dit gaat gebeuren in zowel de wijkpraktijk van alledag als in de samenwerkingscultuur en het beleid van beide organisaties. Samen de sociale impact in de wijk vergroten wordt uitgeprobeerd in vijf zogenaamde oefenvijvers. Hierin wordt onder meer gewerkt aan het versterken van een burennetwerk, een wijkinformatiepunt, ontmoetingsplekken, bewonerszeggenschap, de beweegvriendelijkheid in de wijk en door wijkbewoners georganiseerde evenementen en tradities.

Voorst
Stichting Mens en Welzijn Voorst, stichting Duistervoorde en Woonzorgcoöperatie Voorst en omstreken (‘De Benring’) willen beroepsmatig werk en inwonersinitiatieven intensief verbinden en versterken. Juist omdat ze streven naar één en hetzelfde doel: ouder wordende mensen moeten langer thuis kunnen blijven wonen in de gemeente met kwaliteit van leven. De drie organisaties willen systematisch van elkaar leren, hun samenwerking verbeteren en er meer uithalen. Ze doen dat door met name initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het versterken van ontmoetingsplekken. En door de opzet van een gezamenlijke overlegstructuur en een duurzaam leernetwerk.  

Wageningen
Buurtbedrijf NuDeToekomst en welzijnsorganisatie Solidez willen hun samenwerking in de wijk De Nude verbeteren. Om zo samen bij te dragen aan een nog fijnere wijk en het individuele welzijn van bewoners. Eerder kwam die samenwerking niet van de grond, maar een hernieuwde kennismaking was de basis voor nieuwe kansen. Inmiddels is er het besef dat ze samen meer kunnen betekenen voor de wijk. Het samenwerkingsexperiment is aangaan vanuit een concreet maatschappelijk wijkvraagstuk, dat draait om het gezamenlijk creëren dagactiviteiten, leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen. Een belangrijk doel hiervan is dat er leer-werktrajecten en werkmogelijkheden in de wijk ontstaan.

Kijk hier voor meer informatie en inspirerende podcasts en artikelen.