Mens & maatschappij, geld voor uw sociale initiatief Samen bouwen aan een betere community

We wonen allemaal in een buurt, wijk of dorp, maar leven vaak niet mét die buurt. Het kennen van je buren is binnen onze individualistische leefstijl meestal niet vanzelfsprekend. Omzien naar elkaar en het samen organiseren van voorzieningen voor buurtgenoten in een kwetsbare situatie al helemaal niet. VSBfonds wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving door de ontwikkeling van betere community's te steunen. Dit gebeurt volgens ons als buurtbewoners zich meer betrokken bij elkaar voelen.

Dit soort projecten ondersteunen wij:
  • Activiteiten die mogelijk maken dat er gemeenschapsvorming plaatsvindt en onderlinge relaties zich ontwikkelen;
  • Initiatieven in wijken waar er een duidelijke aanleiding is voor een achterstand of afname van sociale cohesie;
  • De uitvoering wordt bij voorkeur met inzet van vrijwilligers gerealiseerd.
Deze projecten steunen wij niet:
  • Eenmalige ontmoetingen tussen deelnemers.
  • Projecten voor ouderen die in zorginstellingen wonen. Projecten voor zelfstandig wonende ouderen komen wel in aanmerking.
Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

Behoefte

Kunt u als aanvrager aantonen dat er behoefte is aan dit project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?

Kwaliteit project

In welke mate sluit uw project aan bij het beleid van VSBfonds? Denkt u aan: onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate van concrete activiteiten en meten van resultaten.

Kennis & kunde aanvrager

Heeft u als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heeft u kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is er sprake van financiële duurzaamheid voor het project?