Mens & maatschappij, geld voor uw sociale initiatief Vooroordelen wegnemen

VSBfonds gelooft in een diverse samenleving. Wij geven financiële steun aan projecten die mensen vaardigheden leren om beter om te gaan met generalisering, stereotypering en vooroordelen, zodat vooroordelen worden genuanceerd en discriminatie wordt tegengegaan. De doelgroep bestaat zowel uit mensen die vooroordelen hebben, als mensen waarover vooroordelen zijn.

Dit soort projecten ondersteunen wij:
  • Mediawijsheid;
  • Maatjesprojecten;
  • Ondersteuning vrijwilligers, zoals: een training voor een nieuwe activiteit of om leren gaan met een nieuwe doelgroep.
Deze projecten steunen wij niet:
  • Campagnes;
  • Basistraining van vrijwilligers (om te kunnen starten met het vrijwilligerswerk).
Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

Behoefte

Kunt u als aanvrager aantonen dat er behoefte is aan dit project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?

Kwaliteit project

In welke mate sluit uw project aan bij het beleid van VSBfonds? Denkt u aan: onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate van concrete activiteiten en meten van resultaten.

Kennis & kunde aanvrager

Heeft u als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heeft u kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is er sprake van financiële duurzaamheid voor het project?