Mens & Maatschappij, geld voor uw sociale initiatief Samen bouwen aan een betere community

We wonen allemaal in een buurt, wijk of dorp, maar leven vaak niet mét die buurt. Het kennen van je buren is binnen onze individualistische leefstijl meestal niet vanzelfsprekend. Omzien naar elkaar en het samen organiseren van voorzieningen voor buurtgenoten in een kwetsbare situatie al helemaal niet. VSBfonds wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving door de ontwikkeling van betere community's te steunen. Dit gebeurt volgens ons als buurtbewoners zich meer bij elkaar betrokken voelen.

Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

  • Behoefte: kunt u als aanvrager aantonen dat er behoefte is aan dit project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?
  • Kwaliteit: in welke mate sluit uw project aan bij het beleid van VSBfonds? Denkt u aan: onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate van concrete activiteiten en meten van resultaten.
  • Kennis & kunde: heeft u als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heeft u kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is er sprake van financiële duurzaamheid voor het project?

Deze projecten steunen wij niet: 

  • eenmalige ontmoetingen tussen deelnemers; 
  • projecten voor ouderen die in zorginstellingen wonen.Projecten voor zelfstandig wonende ouderen komen wel in aanmerking. 

Voor wie?

Voor mensen met een plan:

  • voor activiteiten die mogelijk maken dat er gemeenschapsvorming plaatsvindt en zich onderlinge relaties ontwikkelen;
  • voor initiatieven in wijken waar er een duidelijke aanleiding is voor een achterstand of afname van sociale cohesie;
  • waarbij de uitvoering bij voorkeur met inzet van vrijwilligers wordt gerealiseerd.

 

Boekje buurtmaken
VSBfonds draagt graag bij aan het versterken van buurten en wijken. Dat mensen elkaar dicht bij huis fysiek ontmoeten, samen aan de slag gaan en iedereen mee mag doen helpt daarbij. We steunen vanuit die gedachte allerlei initiatieven met donaties. Daarnaast delen we graag de lessen van al die mooie projecten. We hebben ervaringsverhalen gebundeld in het boekje Buurtmaken

Netwerk vergroten