Toegankelijkheidsadvies

‘Iedereen doet mee’ is ons motto. Dat geldt ook voor de bezoekers van dorps- en buurthuizen en culturele instellingen. Toch zijn er soms fysieke belemmeringen die dit verhinderen, waardoor mensen met een beperking geen goede toegang hebben tot een voorziening.

VSBfonds steunt in- en herinrichting dorps- en buurthuizen

In de praktijk blijkt dit -ondanks goede bedoelingen- vaak moeilijker te realiseren dan gedacht. Een accommodatie heeft bijvoorbeeld een gehandicaptentoilet terwijl de entree van het gebouw niet -toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. Een toegankelijkheidsadvies kan uitkomst bieden.

Advies van gespecialiseerd bureau: PBTconsult

Wij willen dorps- en buurthuizen en culturele instellingen een handje helpen en bieden ondersteuning aan. Door een deskundig adviesbureau, gespecialiseerd in toegankelijkheid: PBTconsult. VSBfonds stimuleert zo dat de projecten die wij financieel ondersteunen toegankelijk worden voor mensen met een beperking.
Als onderdeel van de aanvraagprocedure voor de verbouwing of nieuwbouw van een dorps- of buurthuis of de (her)inrichting van een culturele instelling, kan het zijn dat wij aan specialisten vragen om mee te kijken naar uw plan.

Een adviseur van PBTconsult brengt een bezoek aan uw locatie om te onderzoeken of uw accommodatie na de bouw, verbouw of (her)inrichting voldoende toegankelijk is voor mensen met een beperking. U krijgt dan advies over verbetermogelijkheden. Bij een donatie voor uw project verwachten wij dan vervolgens dat u de aanbevelingen van het adviesbureau zoveel mogelijk opvolgt. VSBfonds draagt de kosten voor de advisering.

 

Wat is integraal toegankelijk?

Een voorziening is integraal toegankelijk als deze voldoet aan de volgende drie aspecten van de Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITS):

- Bereikbaarheid: kun je vanaf de openbare weg bij het gebouw komen? Hoe is de toegangsroute op het terrein. Is er een routeaanduiding? Zijn er hellingbanen voor de overbrugging van hoogteverschillen?
- Betreedbaarheid: kun je het gebouw of onderdelen daarvan binnenkomen? Is de entree geschikt voor rolstoelen, is het toilet toegankelijk voor rolstoelen e.d.?
- Bruikbaarheid: kun je gebruik maken van de diensten op het terrein of in de gebouwen? Zijn er voldoende geschikte hulpmiddelen in het gebouw, zoals een lift van voldoende afmetingen en goed toegankelijk gehandicaptentoilet e.d.?

De Integrale Toegankelijkheid Standaard is opgesteld door PBTconsult. Dit adviesbureau kijkt verder dan het gebouw alleen. Niet alleen het gebouw, maar ook de omgeving kan inspelen op de verschillende behoeften van een grote groep gebruikers, waaronder mensen met beperkingen.

Procedure bij inschakeling PBTconsult

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, toetsen wij of deze aansluit bij ons beleid. Als dat zo is, en als uw aanvraag bouwkundige onderdelen bevat, vragen wij PBTconsult om uw plan te onderzoeken en beoordelen. We doen dat als uw plan een verbouwing of renovatie bevat; bij (her)inrichtingen alleen als het om bouwkundige zaken gaat zoals bijvoorbeeld een balie.

Een bezoek op locatie kan onderdeel uitmaken van dat onderzoek. Op basis van de kwaliteit van uw plan, waar de toegankelijkheid een onderdeel van is, besluiten we of we uw aanvraag verder in behandeling nemen.

Als u uw plan naar aanleiding van het advies wilt aanpassen, dan kan dat extra tijd en kosten met zich meebrengen. Die extra tijd betekent niet dat de deadline voor onze besluitvorming in de weg staat: u gaat dan gewoon mee in de volgende besluitronde. Eventuele meerkosten die u moet begroten, kunt u meenemen in een nieuwe begroting en dekkingsplan bij uw aanvraag. Afhankelijk van de aard en omvang van die meerkosten, kan VSBfonds die meenemen in een donatie. Mogelijk zult u ook aanvullende financiering moeten zoeken.

Als uw accommodatie vervolgens niet voldoet aan de wettelijke eisen voor toegankelijkheid dan ontvangt u alsnog een afwijzing van VSBfonds.

Extra informatie

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de handleiding 'Dorpshuis zonder drempels'.