Op welke sociale projecten richt VSBfonds zich?

Actief burgerschap betekent volgens ons: verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en elkaar. Wij geloven dat je dit op de volgende manieren kunt bereiken. Je kunt jezelf ontwikkelen door je zogenoemde burgerschapscompetenties te verbeteren, waardoor je stapjes kunt nemen op de participatieladder. Wij geloven ook dat sterke buurten en wijken waarbij veel verschillende groepen mensen elkaar ontmoeten zorgen voor een gevoel van saamhorigheid en solidariteit. Wil je nagaan of je in aanmerking komt voor een subsidie? Doe dan hier een snelle scan. 

VSBfonds steunt JINC Lelystad

JINC Lelystad helpt jongeren die opgroeien in achterstandssituaties, op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden

Vooroordelen wegnemen
VSBfonds gelooft in een diverse samenleving. Wij geven financiële steun aan projecten die mensen vaardigheden leren om beter om te gaan met generalisering, stereotypering en vooroordelen, zodat vooroordelen worden genuanceerd en discriminatie wordt tegengegaan. De doelgroep bestaat zowel uit mensen die vooroordelen hebben, als mensen waarover vooroordelen zijn. Lees alle voorwaarden

Eigen mogelijkheden ontdekken
VSBfonds wil dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent onderdeel zijn van een groter geheel, een plek hebben, erkenning krijgen, jezelf ontwikkelen en met je talenten een bijdrage leveren aan de samenleving. Om deze reden geven wij financiële steun aan projecten die kinderen en jongeren in achterstandssituaties bewust maken van hun eigen talenten en vaardigheden. Zo’n project bestaat vaak uit het leren van specifieke vaardigheden om hun mogelijkheden te vergroten, denk bijvoorbeeld aan een sollicitatietraining.  Lees alle voorwaarden

Beter leren denken en begrijpen
VSBfonds wil gelijke ontwikkelkansen voor iedereen. Kinderen en jongeren in achterstandssituaties krijgen soms niet de kans hun vaardigheden goed te ontwikkelen of ontdekken. Daarom steunt VSBfonds projecten die proberen kansenongelijkheid kleiner te maken. Ook projecten die volwassenen helpen beter te leren denken en begrijpen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen of nieuwkomers met een taalachterstand. We vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden gekoppeld wordt aan andere elementen. Denk bijvoorbeeld aan: het vergroten van zelfvertrouwen, wegwijs worden in de Nederlandse samenleving en ontmoeting met mensen uit een andere leefwereld. Lees alle voorwaarden

Sociale vaardigheden verbeteren
VSBfonds vindt dat iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent onderdeel zijn van een groter geheel, een plek hebben, erkenning krijgen, jezelf ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de samenleving. Wij geven financiële steun aan projecten die mensen helpen hun sociale vaardigheden te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan: luisteren, aandacht hebben voor gevoelens van anderen, samenwerken en conflictoplossing. Lees alle voorwaarden

Eenzaamheid bestrijden door vergroting sociaal netwerk
Wij zetten ons in voor een samenleving waarin niemand aan de kant hoeft te staan en iedereen mee kan doen. Actief meedoen betekent onderdeel zijn van een groter geheel, een plek hebben, erkenning krijgen, jezelf ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de samenleving. VSBfonds geeft financiële steun aan projecten die mensen helpen hun sociaal netwerk te vergroten in hun buurt, wijk of gemeenschap. Dit kunnen mensen van alle leeftijden zijn. Lees alle voorwaarden

Ontmoetingsplekken in de buurt: dorps- of buurthuis
VSBfonds gelooft in sterke wijken en buurten waar veel gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. Dorps- en buurthuizen zijn ontmoetingsplekken, waar het verenigingsleven plaatsvindt en waar activiteiten worden georganiseerd. Wij geven financiële steun voor de ontwikkeling van deze ontmoetingsplekken omdat we het belangrijk vinden dat mensen uit de wijk of buurt elkaar hier kunnen ontmoeten. Lees alle voorwaarden

Ontmoetingsplekken in de buurt: speeltuin
Speeltuinen zijn leuk. Ze helpen kinderen om sociale vaardigheden te leren. Mensen uit verschillende delen van de buurt of wijk ontmoeten er elkaar. In de speeltuin worden buurtactiviteiten georganiseerd die verbindend werken. Wij geven daarom financiële steun voor de realisatie van de speeltuin als ontmoetingsplek. Lees alle voorwaarden

Ontmoetingsplekken in de buurt: overige ontmoetingsplekken
VSBfonds geeft financiële steun aan projecten die ontmoetingsplekken in buurten, wijken of gemeenschappen realiseren. Dit kan in de vorm zijn van een gebouw of tuin, maar ook van een real-life ontmoeting tussen mensen die elkaar kennen via een online platform. Lees alle voorwaarden

Anderen leren kennen
VSBfonds geeft financiële steun aan projecten in buurten of wijken die mensen uit verschillende leefwerelden helpen elkaar te ontmoeten. Denk aan mensen met diverse culturele achtergronden of leeftijden. Het gaat om activiteiten die leiden tot langdurige contacten en bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid van de buurt. Lees alle voorwaarden

Donatie aanvragen voor jouw Mens en Maatschappij project?