Beleidswijzigingen Kunst & Cultuur

De komende jaren richt VSBfonds zich nog meer dan nu op actief burgerschap. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de verschillen tussen groepen mensen steeds groter worden. Er zijn scheidslijnen ontstaan die leiden tot achterstand of achterstelling. 

VSBfonds steunt Op Roekeldais Festival

Daarom richt VSBfonds zich op initiatieven en projecten van mensen en organisaties waarbij actief burgerschap een rol speelt om de onderlinge verbindingen tussen (groepen) mensen tot stand te brengen of te herstellen. En bij het anderen helpen een stap te zetten op de maatschappelijke ladder.

Aangepaste punten in donatiebeleid Kunst & Cultuur

Publiek staat centraal
Binnen het aandachtsgebied Kunst & Cultuur komt het publiek centraal te staan, nog meer dan al het geval was. We kiezen voor projecten waarin toeschouwers of deelnemers - in al hun diversiteit - op een zo goed mogelijke manier kunnen deelnemen aan kunst en erfgoed. Bij de beoordeling van projecten kijken we nadrukkelijker naar het effect van de projecten op het publiek, de deelnemers en de omgeving.

Ondersteuning programmerende instellingen
VSBfonds gaat programmerende instellingen, zoals podia, musea en festivals, sterker ondersteunen bij hun inspanningen om een groter en meer divers publiek te trekken en om dat publiek een optimaal betekenisvolle beleving te bieden.

Alleen nog ondersteuning producties met sociaal maatschappelijke betekenis
Daar staat tegenover dat het fonds kritischer kijkt naar nieuwe producties zoals voorstellingen en documentaires. Alleen producties met een duidelijke sociaal-maatschappelijke betekenis komen nog voor ondersteuning in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan community arts-producties, aan voorstellingen waarbij veel vrijwilligers en maatschappelijke samenwerkingspartners betrokken zijn, of aan concerten in verzorgingshuizen of azc's.

Geen ondersteuning meer voor plannen in voorwaardenscheppende sfeer
Plannen die in de voorwaardenscheppende sfeer liggen, zoals restauraties, bouwplannen en kunstaankopen passen minder goed bij de nieuwe focus en komen niet meer voor ondersteuning in aanmerking.

In onderstaand overzicht leest u tot welke veranderingen dit leidt in het donatiebeleid voor culturele initiatieven. 

Beleidslijn Gebleven, vervallen of nieuw Aanscherping
     
Amateurkunst Gebleven Ondersteuning maximaal 1 x per kalenderjaar voor maximaal € 10.000,-
Projecten gericht op het onderwijs Gebleven  Ondersteuning maximaal 1 x per kalenderjaar voor maximaal € 100.000,-

Projecten gericht op publiek
Voorstellingen
Cross-over projecten
Documentaires

Ingediend door producerende instellingen

De oude beleidslijnen gaan op in 1 nieuwe beleidslijn voor producerende instellingen met meer specifieke criteria.

Ondersteuning maximaal 1 x per kalenderjaar voor maximaal € 100.000,-. 

 

Alleen producties met een duidelijk sociaal-maatschappelijke betekenis komen in aanmerking.

Projecten gericht op publiek
Festivals
Tentoonstellingen
Inrichting of herinrichting
Andere projectvormen

Ingediend door de presenterende/      programmerende instellingen

 

De oude beleidslijnen gaan op in één nieuwe beleidslijn voor presenterende/programmerende instellingen, met meer ondersteuningsmogelijkheden dan voorheen


Daarbinnen kan aangevraagd worden voor:
• Programmering en publieksbegeleiding
• Inrichting of herinrichting
• Vrijwillige inzet.

Ondersteuning maximaal 1 x per kalenderjaar voor maximaal € 100.000,-.

 

Op voorwaarde dat het plan leidt tot een groter of meer divers publiek of een betere publieksbeleving.

Publicaties Vervallen  
Aankopen  Vervallen   
Herbestemming van monumenten Vervallen   
Restauratie van mobiel erfgoed  Vervallen