Beleidswijzigingen Mens & Maatschappij

De komende jaren richt VSBfonds zich nog meer dan nu op actief burgerschap. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de verschillen tussen groepen mensen steeds groter worden. Er zijn scheidslijnen ontstaan die leiden tot achterstand of achterstelling.

JINC

Daarom focust VSBfonds zicht met zijn donatiebeleid op het ondersteunen van initiatieven en projecten van mensen en organisaties die zich richten op actief burgerschap: burgers die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en voor anderen en de omgeving. Actief burgerschap kan een rol spelen in het tot stand brengen of herstellen van de verbindingen tussen (groepen) mensen. En in het anderen helpen een stap te zetten op de maatschappelijke ladder. 

Wij ondersteunen projecten:

  • waarbij mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen waarmee zij in staat zijn zelf mee te doen in de samenleving én waarmee ze anderen kunnen helpen 
  • die bijdragen aan de ontwikkeling van een sterke buurt of wijk.

Projecten die gericht zijn op het leven van mensen draaglijker of aangenamer maken, zoals bijvoorbeeld respijt voor mantelzorgers of arbeidstoeleiding, sluiten niet meer aan bij deze focus.

In onderstaand overzicht leest u tot welke beleidsveranderingen dit leidt.

Beleidslijn Gebleven of vervallen  Aanscherping
Ontmoeten    
Samen dingen doen Gebleven  Voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen of wijken en buurten.
Wegnemen vooroordelen Gebleven  Voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen of wijken en buurten.
Speeltuinen Gebleven  Voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van een wijk of buurt.
Dorps- en buurhuizen Gebleven  Voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van een wijk of buurt.
     
Meedoen    
Eenzaamheid Gebleven Voor projecten gericht op het vergroten of versterken van het sociale netwerk van mensen.
Maatjesprojecten Gebleven  Voor projecten die bijdragen aan meer verbinding tussen groepen mensen of aan het een stapje vooruit helpen van mensen.
Hospices en inloophuizen Vervallen  
Lotgenotencontact Vervallen  
Respijtzorg voor mantelzorgers Vervallen  
Vakanties Vervallen   
Zelfstandig wonen Vervallen   
     
Arbeid    
Sociale ondernemingen Gebleven

Voor projecten die zich richten op de ontwikkeling van mensen en op het versterken van buurten en wijken.
We ondersteunen geen sociale ondernemingen meer gericht op het krijgen van betaald werk.

Vrijwilligerswerk Gebleven  
Arbeidstoeleiding Vervallen  Met uitzondering van projecten gericht op het activeren, weer mee laten doen in de samenleving, van mensen uit kwetsbare groepen.
Mentoren, coaches en beroepsoriëntatie Gebleven 

Voor projecten voor beroepsoriëntatie, bevorderen taalontwikkeling en versterking van sociaal-emotionele, academische en culturele vaardigheden.
We ondersteunen geen projecten meer gericht op het voorkomen dat jongeren uitvallen op school of die jongeren helpen bij het behalen van een startkwalificatie.