Adviescommissies

VSBfonds laat zich voor het Beurzenprogramma adviseren door twee aparte Adviescommissies voor het HBO en het WO. De adviescommissies hebben gesprekken met een aantal bursalen om zo te kunnen adviseren over verbeteringen over het Beurzenprogramma.

Taken adviescommissies

 • Toetsing van het verloop van het programma in de praktijk (procedure, promotie en selectie).
 • Advisering aan VSBfonds over de bestaansreden van het programma, aanbevelingen ter verbetering of wijziging

De adviescommissies toetsen uiteraard niet of de bursalen in aanmerking komen voor een beurs. De bursalen die uitgenodigd worden weten al dat zij een studiebeurs ontvangen. Ze vormen een zo breed mogelijke selectie, verdeeld over de verschillende instellingen, bestemmingslanden, studierichtingen etc.

Aanbevelingen Adviescommissie HBO

27 mei 2019

 • Alumni: Belangrijk om alumni actief te betrekken bij de eigen instelling. VSBfonds beurzenprogramma is goed middel om contact met alumni te onderhouden. Contactpersoon kan ook alumnibureau inzetten hiervoor.
 • Zorg dat de aparte opleidingen, via de opleidingshoofden en docenten worden geïnformeerd over het bestaan van de VSBfonds Beurzen. Bewustzijn over het belang dat doorstuderen (in het buitenland) is waardevol voor docenten en studenten.
 • Benader studenten om te vloggen over hun buitenlandervaring en promoot dit binnen de instelling.
 • Alle HBO-studenten moeten stage lopen. Benader actief de stagecoördinatoren zodat deze de studenten kunnen informeren over studeren in het buitenland na afronding van hun studie.
 • Organiseer meer voorlichtingsmarkten en -bijeenkomsten over (door) studeren in het buitenland.

Aanbevelingen Adviescommissie WO

5 juni 2019

 • De verschillen per instellingen over de uitvoering van het programma en het hanteren van aanvullende voorwaarden zijn te groot. Heroverweeg de mogelijkheid voor instellingen om aanvullende documenten op te vragen.
 • Wees voorzichtig met het gebruiken van cijferlijsten, de focus voor programma moet niet naar de studenten met de hoogste cijfers gaan.
 • Maak het aanvraagformulier toegankelijk(er) door duidelijk en simpel te formuleren.
 • Breng nog duidelijker onder de aandacht van de selectiecommissies dat het bij dit programma om de persoonlijke motivatie en betrokkenheid gaat niet om de cijfers. Hier ligt een taak voor de contactpersonen. Nuffic/VSBfonds kan ook zelf rechtstreeks aan de selectiecommissie informatie hier over verstrekken.
 • Laat een VSBfonds bursaal en alumnus van de instelling deel uitmaken van de selectiecommissie
 • Geef alle aanvragers inhoudelijk feedback over de reden va de voordracht, dan wel de afwijzing

Samenstelling Adviescommissies in 2018 

Adviescommissie WO

 

Naam

Functie

De heer prof. mr. dr. J.W. Winter Voorzitter CvB Vrije Universiteit Amsterdam
De heer prof. dr. E. Sterken Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen
De heer mr. J.W. Rienks Domeinleider Internationaal VSNU
De heer dr. A.P. van Veen  Hoogleraar Economie Universiteit Maastricht 
Mevrouw Prof. mr. A.Th. Ottow Vicevoorzitter CvB Universiteit Utrecht
Mevrouw Drs. W.L.M. de Koning-Martens Vicevoorzitter CvB Radboud Universiteit

 

Adviescommissie HBO

 

Naam

Functie

De heer drs. H. de Deugd Lid CvB Hogeschool Inholland
Mevrouw dr. A. Luijten-Lub Directeur Stafbureau Onderwijs en Onderzoek Hanzehogeschool Groningen
Mevrouw ir. F.M. Praasterink Lector Future Food Systems HAS 
De heer prof. mr. H.M. de Jong Voorzitter CvB Hogeschool van Amsterdam
De heer Dr. L. Verburgh Voorzitter CvB Zuyd Hogeschool