Toets uw kennis

 • Welke externe financieringsbronnen matchen goed met het project?
  1. Aanleg fitness faciliteiten verpleeghuis: fondsen en sponsors
  2. Internationaal jeugdvoetbaltoernooi sportvereniging; fondsen en sponsors
  3. De jaarlijkse Voice van Bottendaal: een talentenjacht in het wijkcentrum: fondsen en gemeentesubsidie
  4. Opvang voor ex-kindsoldaten in Uganda: fondsen en donateurs

  Feedback

  Het juiste antwoord is A: voor een nieuw eenmalig project kan het de moeite waard zijn om fondsen en lokale sponsors te zoeken die eenmalig willen bijdragen. Of dat lukt hangt natuurlijk nog wel van veel factoren af. Fondsen financieren niet snel reguliere activiteiten van sportverenigingen en structurele activiteiten. Heeft u structurele inkomsten nodig denk dan eerder aan vaste donateurs, een jaarlijks evenement, meerjarenafspraken met sponsors etc.

 • Wanneer is crowdfunding een goed alternatief om uw project te financieren?
  1. Als het om een groot project gaat waarvoor u veel geld nodig heeft en via het world wide web dus veel mensen kunt benaderen
  2. Als uw gezelschap veel optreedt en dus veel bezoekers (uw ‘çrowd’) kunt vragen u te helpen met uw project
  3. Als u een relatief klein bedrag nodig heeft en het project geschikt is om veel aansprekende tegenprestaties te bieden aan kleine donateurs
  4. Als u een klein aansprekend project heeft dat zichzelf goed kan verkopen op internet. D is eigenlijk ook waar want het moet een project zijn dat aansprekend is en het ‘goed doet’ op internet en social media. Misschien de zin iets anders formuleren: Als u een klein aansprekend project heeft dat enkel via mond-op-mond reclame aan inkomsten kan komen. Of zoiets.

  Feedback

  Het juiste antwoord is C. Crowdfunding staat voor het werven van heel veel relatief kleine eenmalige bijdragen via een campagne via internet. Als u iets heel interessants kunt aanbieden (bijvoorbeeld: een huiskameroptreden voor wie substantieel bijdraagt om de eerste cd mogelijk te maken) is er meer win-win. Hele grote bijdragen (A) zijn moeilijk te werven via crowdfunding omdat online communicatie met e-mails en dergelijke die mensen ook kunnen forwarden, wel in theorie een groot bereik heeft maar tegelijk ook zo vluchtig is dat heel veel mensen niet gaan reageren op die e-mails. Een grote misvatting over crowdfunding is dat projecten zichzelf verkopen: u moet intensief online campagne gaan voeren!

 • Wat is over het algemeen geen voorwaarde die vermogensfondsen stellen?
  1. Het project en uw organisatie moeten aansluiten bij de doelstellingen en criteria van het fonds.
  2. Het project mag nog niet begonnen zijn. Het mag ook niet beginnen in de tijd dat uw aanvraag bij het fonds loopt. Niet bij elk fonds is dit een probleem. Vaak wordt vanuit een fonds gezegd dat het risico dan bij de aanvrager komt te liggen: deze maakt al kosten voordat er inkomsten zeker zijn. De voorbereiding mag bij ons fonds wel al gestart zijn maar de uitvoeringsdatum/de eindpresentatie etc. mag niet binnen vier maanden plaatsvinden na de indiendatum
  3. De aanvraag moet eenmalig zijn of daarna zichzelf kunnen bedruipen. Is ook geen voorwaarde. Denk bv. aan Prins Bernard Cultuurfonds (3 edities komen in aanmerking)
  4. Het project moet een ANBI-keurmerk hebben (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is geen goede vraag omdat er nergens in de theorietekst gesproken wordt over een ANBI-status en wat dit inhoudt. Veel basiscursisten weten dit niet. Als het geen functie in de theorie heeft moet je er ook geen vragen over stellen. Wat ons betreft kan de hele vraag weg en houden we het bij vier vragen.

  Feedback

  Het juiste antwoord is D.

  Dit is geen strikte voorwaarde voor een fondsaanvraag. Een ANBI-status geeft uw donateurs wel fiscale voordelen, maar helpt u in uw fondsaanvragen hooguit doordat uw organisatie een betrouwbare indruk maakt. Dat kan ook op andere manieren! Een ANBI-status helpt  maar is dus geen strikte voorwaarde voor de meeste fondsen..

 • Wat is het voordeel van een quick scan bij een fonds?
  1. U ontdekt in een paar korte vragen welke fondsen bij uw project aansluiten.
  2. U ontdekt in een paar korte vragen of uw aanvraag in principe past bij de doelstellingen van een bepaald fonds.
  3. U ontdekt in een paar korte vragen wat u nog moet veranderen aan uw aanvraag.
  4. U ontdekt in een paar korte vragen hoe hoog de donatie van het fonds vermoedelijk zal zijn.

  Feedback

  Het juiste antwoord is B.

  Een quick scan gaat aan een aanvraag vooraf. Hiermee toetst u onder andere of de doelstellingen van uw project voldoende aansluiten bij die van het fonds en of u aan de algemene criteria voldoet. 

 • Wat is geen goede tip voor het indienen van een fondsaanvraag?
  1. Houd uw aanvraag kort en zakelijk. Beoordelaars hebben weinig tijd en kunnen meestal weinig met emoties, wel met feiten.
  2. Vermijd het gebruik van vakjargon in uw aanvraag.
  3. Een afwijzing hoeft niet definitief te zijn, zoek daarom altijd uit wat de reden is.
  4. Stuur niet te veel informatie mee onder het motto niet geschoten, altijd mis.

  Feedback

  Het juiste antwoord is A.

  U moet in uw aanvraag juist wél betrokkenheid en enthousiasme tonen. Ook de financiële noodzaak mag u met klem benadrukken. Blijf altijd oprecht. Het is zaak vertrouwen te wekken en aan te geven dat een donatie goed besteed zal worden.

 • Wat is de oorsprong van de term ‘elevator pitch’?
  1. Uw elevator pitch moet uw project als het ware in de lift zetten
  2. Uw elevator pitch moet zo bondig zijn, dat u iemand in het korte tijdsbestek van een verblijf in een lift moet kunnen overtuigen
  3. Uw elevator pitch is een eenmalig en vervangbaar verhaaltje
  4. Een elevator pitch kunt u het best één op één houden

   

  Feedback

  Het juiste antwoord is B. Uw elevator pitch moet zo bondig zijn, dat u iemand in het korte tijdsbestek van een verblijf in een lift moet kunnen overtuigen van nut en noodzaak van uw project en de noodzaak om daar steun aan te verlenen. In een elevator pitch legt u het belang van uw project en de noodzaak om bij te dragen uit in 1 minuut: de gemiddelde duur van een liftbezoek.

 • Welke opbouw kunt u het best aanhouden in een case for support?

  Organisatie, probleem, oplossing, financiën

  1. Organisatie, probleem, financiën, evaluatie
  2. Probleem, financiën, missie, oplossing
  3. Organisatie, probleem, oplossing, evaluatie

   

  Feedback

  Het juiste antwoord is A. Organisatie, probleem, oplossing, financiën. Beschrijf alles concreet en compact maar laat belangrijke informatie niet achterwege.

 • Welke informatie hoort niet thuis in een case for support?
  1. Hoeveel u zelf zal investeren
  2. Of de bijdrage eenmalig is of periodiek
  3. De omvang van uw eigen vermogen
  4. Wat er gebeurt als het geld niet wordt binnengehaald

   

   

  Feedback

  Het juiste antwoord is C. De omvang van uw eigen vermogen. Deze informatie hoort thuis in een jaarrekening. Sommige fondsen vragen een jaarrekening op bij de aanvraag.
  Andere financiële informatie die thuis hoort in een case for support is:

  • Hoeveel geld heeft u nodig?
  • Wanneer heeft u het geld nodig?
  • Wat is de reden van de omvang van uw eigen investering? Met andere woorden: waarom niet meer?
 • Fondsen doneren liever niet aan een Besloten Vennootschap (BV). Waarom niet?
  1. De eigenaar loopt geen risico meer om privé aansprakelijk te worden gesteld voor schulden
  2. Een BV heeft een winstoogmerk
  3. Een BV heeft geen onafhankelijk en onbezoldigd bestuur nodig
  4. BV’s opereren doorgaans niet in de culturele of maatschappelijke sector, onbekend maakt onbemind

  Feedback

  Het juiste antwoord is B. Hoewel het niet uitgesloten is, ligt het voor veel fondsen niet voor de hand te doneren aan een organisatie met een winstoogmerk, vanwege het risico dat een deel van de bijdrage (de winst van het bedrijf) bij  de eigenaar terecht komt.

 • Wie maakt juridisch de meeste kans op een donatie van een vermogensfonds?
  1. Een ouderenbond die wil starten met een jaarlijkse scootmobieltocht.
  2. Een bedrijf dat een innovatieve trainingen voor kinderen met autisme in de markt wil zetten tegen een betaalbare prijs voor instellingen.
  3. Een maatschap van huisartsen die een inentingscampagne wil starten op de Veluwe.
  4. Een privé persoon die een jeu-de-boulebaan wil laten aanleggen in de tuin van zijn verzorgingsflat.

  Feedback

  Het juiste antwoord is A. Een ouderenbond heeft geen winstoogmerk, het bedrijf dat trainingen wil gaan aanbieden wel, een maatschap ook. Als de aanvraag voor de jeu-de-boulebaan wordt ingediend door het verzorgingshuis en niet door de initiatiefnemer persoonlijk, is er ook een kans.

 • Wat is het voornaamste verschil tussen een stichting en een vereniging?
  1. Een stichting heeft geen leden, het bestuur bepaalt het beleid en beslist; een vereniging heeft wel leden, de ledenvergadering bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste besluiten
  2. Een stichting mag geen winst uitkeren aan haar bestuursleden. Een vereniging mag wel winst uitkeren aan haar bestuur, maar niet aan de leden.
  3. Een stichting heeft een bestuur dat privé aansprakelijk is bij eventuele schulden. In een vereniging zijn de bestuursleden niet privé aansprakelijk.
  4. Een stichting moet een ideële doelstelling hebben en een vereniging niet per se.

   

  Feedback

  Het juiste antwoord is A.

  Een stichting heeft geen leden, een vereniging wel. In verenigingen worden de belangrijkste besluiten genomen in de ledenvergaderingen. Het voordeel ten opzichte van een stichting is meer draagvlak voor belangrijke besluiten, het nadeel kan wel zijn dat het veel langer duurt om besluiten te nemen. De vereniging mag geen winst verdelen onder haar leden. Dit is vergelijkbaar met de stichting. Die heeft weliswaar geen leden, maar mag ook geen winst uitkeren aan haar oprichters of bestuursleden.

 • Hoe staan fondsen tegenover aanvragende partijen met een bezoldigd bestuur?
  1. Dat is irrelevant voor de aanvraag en blijft daarom buiten beschouwing
  2. Geen bezwaar, integendeel: fondsen snappen dat kwaliteit nu eenmaal geld kost en nemen een organisatie daardoor juist extra serieus
  3. Veel fondsen zien dat liever niet
  4. Voor de meeste fondsen is dit een absoluut exclusiecriterium: een afwijzing

  Feedback

  Het juiste antwoord is C. Als bestuurders betaald krijgen voor hun werk dan is dat vaak omdat ze substantieel voor de organisatie werken. Fondsen zien het liefst dat er een strikte scheiding is tussen uitvoering (directie, medewerkers, vrijwilligers) en toezicht en controle door het bestuur. Want hoe kun je nu goed controleren als je zelf medeverantwoordelijk bent voor een deel van de uitvoering? Als dat door elkaar gaat lopen wekt dat minder vertrouwen.Ontvangen uw bestuursleden een vergoeding voor hun werk, leg dan dus direct goed uit waarom en hoe onafhankelijk toezicht geborgd is!

 • Welke stelling is waar over de financiën van uw organisatie?
  1. Een jaarrekening maakt deel uit van een jaarverslag.
  2. Bij een fondsaanvraag moet u vrijwel altijd een jaarrekening laten zien.
  3. Een balans en een jaarrekening zijn eigenlijk hetzelfde.
  4. Je kunt als aanvragende partij beter een negatief eigen vermogen hebben dan een groot positief eigen vermogen.

   

  Feedback
  Het juiste antwoord is A.
  Een jaarrekening maakt deel uit van een jaarverslag. Een jaarverslag is een verhalend verslag dat over meer dan alleen financiële zaken gaat. U vertelt daarnaast hoe het uw organisatie het betreffende jaar gegaan is op uiteenlopende terreinen als (sociaal) beleid, personeel en kwaliteitsbeleid. Een groot eigen vermogen zal veel fondsen ervan weerhouden te doneren – u kunt het project immers zelf betalen! Maar een negatief eigen vermogen is minstens even twijfelachtig: bestaat uw organisatie over een half jaar nog wel, zodat een donatie nutteloos kan blijken?

 • Welke stelling is waar over de begroting van uw project?
  1. Fondsen staan geen post onvoorziene kosten in uw begroting toe.
  2. Voor een fondsaanvraag volstaat een globale inschatting van de kosten.
  3. De arbeidskosten voor het schrijven van een projectplan mag u niet op de begroting zetten.
  4. U vermeldt in de begroting ook welke bedragen u eventueel aan andere fondsen vraagt.

   

   

   

  Feedback

  Het juiste antwoord is D.

  U vermeldt in de begroting ook welke bedragen u eventueel aan andere fondsen vraagt. Een apart overzicht daarvan kunt u presenteren in een dekkingsplan.

 • Wat is belangrijk om te onthouden over BTW bij fondsaanvragen?
  1. Het toegezegde bedrag van fondsen is altijd exclusief BTW.
  2. Als BTW-plichtige organisatie val je onder één BTW-tarief: hoog (21%) of laag (6%).
  3. Controleren of uw organisatie wel of niet BTW-plichtig is.
  4. Voor vragen over BTW kunt u het best contact opnemen met de Kamer van Koophandel.

  Feedback

  Het juiste antwoord is C.

  Controleer altijd of uw organisatie wel of niet BTW-plichtig is om te bepalen of u een bedrag zonder BTW respectievelijk inclusief de BTW moet aanvragen.

  regelmatig ontbreekt BTW ten onrechte op de begroting bij fondsaanvragen van niet BTW plichtige organisaties. Voor hen is BTW niet terug vorderbaar en daarmee een extra kostenpost die ze maar beter in hun begroting kunnen opnemen

 • Waarop baseert u het bedrag dat u aanvraagt in ieder geval NIET?
  1. Op het budget van het fonds
  2. Op de verhouding tot de totale kosten van het project
  3. Op de analyse in welke mate het project aansluit bij de doelstellingen van het fonds
  4. Op de bijdragen die het fonds in het verleden aan vergelijkbare projecten deed

   

  Feedback

  Het juiste antwoord is C. U baseert het bedrag op veel factoren zoals het budget van het fonds, bijdragen aan vergelijkbare projecten, een redelijke verhouding tussen de bijdragen die u aan de diverse fondsen vraagt, uw eigen investering in het project en de kans rijkheid van bijvoorbeeld sponsors, bijdragen van donateurs etc. Het is alleen niet mogelijk om vooraf te bepalen hoe passend het fonds uw project zal vinden en de bijdrage die u vraagt daarom te verhogen of te verlagen.

 • Wat is het juiste moment om een evaluatieplan op te stellen?
  1. Tijdens het schrijven van uw projectplan.
  2. Na het toekennen van de donatie.
  3. Als het project loopt en u ervaart welke aspecten u goed in de gaten moet houden.
  4. Na afloop van het project.

   

   

   

  Feedback

  Het juiste antwoord is A. Tijdens het schrijven van uw projectplan. Fondsen vragen bij een aanvraag expliciet naar uw evaluatieplan. Hun vraag is niet alleen óf u gaat evalueren maar ook wat u gaat evalueren en hoe u dat wilt gaan doen. Het is goed om daarover al in een vroeg stadium na te denken

 • Wat is geen essentieel onderdeel van uw evaluatie?
  1. Het bereiken van de doelstellingen.
  2. De financiële afwikkeling.
  3. Verbeterpunten voor een eventueel vervolg.
  4. Een video-dagboek met de onvoorziene tegenslagen.

   

  Feedback

  Het juiste antwoord is D.  Een video-dagboek met de onvoorziene tegenslagen. U kunt uw projectplan als leidraad nemen bij uw evaluatie. Daar voegt u de knelpunten, veranderingen in de planning en verbeterpunten aan toe. Een video-dagboek is echter geen vereiste voor fondsen

 • Hoe zou u het succes van de aanleg van een snoezelruimte voor verstandelijk gehandicapten evalueren?
  1. Met getallen over het gebruik ervan en gegevens over incidenten en behandelresultaten. A zou volgens ons ook kunnen. Graag hier een antwoord formuleren dat niet in aanmerking kan komen
  2. Met getallen over het gebruik en interviews of getuigenissen van contactpersonen/naaste familieleden en medewerkers.
  3. Met vragenlijsten voor medewerkers, cijfers van het gebruik en beelden en uitspraken van cliënten.
  4. Een uitnodiging aan familieleden en medewerkers om een reactie te geven via Facebook.

   

  Feedback
  Het juiste antwoord is B.
  Gehandicapten die baat hebben bij snoezelen zijn zo beperkt dat zij zelf geen feedback kunnen geven. U moet zich dus baseren op waarnemingen van nauw betrokkenen. Dat kunnen het beste zowel persoonlijke als professionele waarnemingen zijn. Betrek in uw evaluatie zowel kwantitatieve gegevens (bezoekersaantallen, omzet) als kwalitatieve gegevens (de ervaring van mensen).

 • Wat is het grootste risico van het ontbreken van een evaluatieplan in uw projectplan en aanvraag bij een fonds?
  1. Dat u geen bijdrage krijgt omdat fondsen het eisen
  2. Dat u vooraf niet concreet heeft gemaakt wat u wilt realiseren en kúnt evalueren
  3. Dat uw declaraties achteraf door het fonds geweigerd worden
  4. Dat u niet evalueert en leert voor het vervolg

   

  Feedback

  Eigenlijk is antwoord D het beste antwoord voor uzelf.

  Maar voor het aanvragen bij fondsen zien we  - op basis van heel veel slechte aanvragen – als grootste risico vooral B: aanvragen zonder evaluatieplan zijn vaak vaag en gaan zo weinig in op de doelgroepen van het project en de resultaten die men wil bereiken, dat een fonds eenvoudig weg niet kán inschatten of een bijdrage zin heeft. Dus, ook al lijkt een evaluatie nog ver weg, werk dit deel goed uit in uw projectplan en aanvraag. Dat helpt u om uw project SMART te maken en vergroot uw kansen bij fondsen aanzienlijk!