Introductie

VSBfonds is een van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. De inkomsten die jaarlijks vrijkomen uit het vermogensfonds geven wij een maatschappelijke bestemming. In de afgelopen vijfentwintig jaar steunden wij zo'n 40.000 projecten, samen goed een donatiebedrag van € 700 miljoen.

We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien Dit doen we door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken.  We zijn actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. 

Historie

In 1990 is VSBfonds in zijn huidige vorm ontstaan. Maar de geschiedenis van het fonds gaat ruim 200 jaar terug in de tijd. Van meet af aan werd veel nadruk gelegd op projecten van 'algemeen sociaal- maatschappelijk belang'. En dat doen we nog steeds. Lees verder

DoNutsspaarbankelstellingen

Wij willen een bijdrage leveren aan de individuele ontwikkeling van mensen én hun betrokkenheid bij de samenleving vergroten. Projecten die hieraan bijdragen komen in aanmerking voor een donatie.
Bij de beoordeling van projecten wordt gekeken of deze bijdragen aan (een van) de volgende doelstellingen: ontmoeten, participeren, bewustzijn, inspireren. Lees verder

Organisatie

VSBfonds heeft 39 medewerkers in dienst. Een directeur bestuurt de organisatie, onder toezicht van een Raad van Toezicht. Medewerkers worden gestimuleerd om zich ook in hun vrije tijd in te zetten voor de samenleving. Lees verder

Welke projecten ondersteunen wij?

In de drie verschillende deelgebieden ondersteunen wij de volgende projecten.

Mens & Maatschappij

We ondersteunen projecten die mensen in staat stellen om mee te doen aan het sociale en economische leven. Projecten die als doel hebben mensen zelfbewuster en krachtiger te maken, zodat ze als verantwoordelijk burger een bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Overweegt u om een aanvraag te doen voor uw sociale project? Lees dan deze informatie. 

Kunst- en cultuur

Wij steunen kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Denk aan podiumkunsten, beeldende kunsten of andere kunstvormen, maar ook aan materieel en immaterieel cultureel erfgoed. We verlenen subsidie aan projecten door het hele land, zowel in de steden als in de regio. Initiatieven van professionals, maar ook van vrijwilligers. Overweegt u om een aanvraag te doen voor uw kunst en cultuur project? Lees dan deze informatie.

Beurzen

VSBfonds vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken studenten te ondersteunen in hun ambitie om kennis en ervaring op te doen in het buitenland. Zij nemen deze kennis en ervaring weer mee terug naar Nederland en verrijken daarmee onze samenleving. VSBfonds selecteert studenten die een brede betrokkenheid bij hun omgeving laten zien. Lees hier meer over ons beurzenprogramma.

Aanvragen

Als uw project aansluit bij onze beleidsdoelstellingen, dan geeft dit  geen garantie op een financiële bijdrage van VSBfonds. Wij ontvangen veel meer aanvragen dan wij kunnen honoreren en moeten dus keuzes maken. Deze keuzes zijn onder andere afhankelijk van de mate waarin uw project aansluit bij onze doelstellingen, de kwaliteit van het project, de (financiële) haalbaarheid, (breed) draagvlak en het werkveld. Vaak wordt de keuze ook bepaald in afweging ten opzichte van andere, vergelijkbare projecten. 

Aanvraag indienen?

Lees hier hoe u dat kunt doen.

 

Sluiten