Samenwerking

Voor de uitvoering van ons donatiebeleid werken wij werken samen met verschillende organisaties. Zie het overzicht hieronder.

KNHM Participaties BV

VSBfonds en KNHM werken samen om ondernemende initiatieven met een sociaal doel te ondersteunen met leningen of aandelenkapitaal in combinatie met advies en begeleiding. Dit doen wij via KNHM Participaties BV. Lees meer over de mogelijkheden.  

Crowdfunding: Voordekunst, Voorjebuurt en Cinecrowd

Aanvragers zijn steeds meer op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. Crowdfunding is daar één van: makers en producenten genereren extra inkomsten door het publiek te laten bijdragen aan hun projecten, producten of presentaties. Het uitgangspunt van crowdfunding om op een alternatieve manier geld binnen te halen, komt tegemoet aan de wens van VSBfonds om ondernemerschap te stimuleren bij makers of uitvoerders. VSBfonds werkt samen met de crowdfundingplatforms Voordekunst, Voorjebuurt en Cinecrowd

Blockbusterfonds

Van den Ende Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds, de BankGiroLoterij en wij hebben in 2012 een samenwerkingsovereenkomstgesloten onder de naam Blockbusterfonds. Dit fonds verstrekt leningen aan culturele initiatieven van uitzonderlijk niveau en publieksbereik.

Aanvraag.nl

Aanvraag.nl is het startpunt voor het indienen van aanvragen voor financiële steun bij één of meerdere van de volgende fondsen: Johanna KinderFonds, Revalidatiefonds, NSGK voor het gehandicapte kind, Skanfonds, Fonds verstandelijk gehandicapten en VSBfonds. Aanvraag.nl is bedoeld voor organisaties die zich met projecten inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een functiebeperking. www.aanvraag.nl

NUTfonds

Vanaf november 2016 biedt VSBfonds onderdak aan het NUTfonds, onderdeel van De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Wij zijn verheugd dat de 'roots' van VSBfonds op deze manier weer actief deel uitmaken van onze organisatie. Lees meer over onze gezamenlijke geschiedenis.

Lang leve Kunst

Met de fondsen RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds voor Cultuurparticipatie, vereniging NOV en het Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) tekenden wij in juni 2013 het convenant 'Lang leve Kunst' met de ministeries van OCW en VWS. De ondertekenaars zetten zich in om de deelname aan kunst en cultuur door ouderen te bevorderen. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Meer over deze samenwerking leest u hier

ZonMw

Samen met ZonMw reiken we elke twee jaar de Nationale Zorgvernieuwingsprijs uit. Dit is dé prijsvraag in Nederland die kansen biedt aan nieuwe ideeën voor betere zorg en welzijn. Het beste idee wint € 75.000. Zie www.nationalezorgvenieuwingsprijs.nl

Start Foundation

Met Start Foundation hebben we opdracht gegeven voor een onderzoek naar de succes- en faalfactoren van sociale firma's. Sociale firma's zijn ondernemingen die werken met mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en zo hun economische doelstellingen koppelen aan een sociaal doel. Waarom slagen sommige firma's wel en andere niet? Is er sprake van bepalende factoren? De uitkomsten van dit onderzoek hebben we samengevat in een publieksversie

Fonds 21

Samen met Fonds 21 geven wij stageopdrachten om onderzoek te doen naar resultaten en effecten van kunst- en cultuurprojecten. Inmiddels is een stageonderzoek uitgevoerd naar de financiële beoordeling door de fondsen van aanvragers op het terrein van de podiumkunsten. Een tweede onderzoek is gestart over festivalbeleving.

Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)

De SBF heeft in 2011 met de rijksoverheid een convenant gesloten. Dit convenant stelt een kader waarbinnen informatie uitwisseling en dialoog tussen fondsen en overheid wordt gefaciliteerd. Zo is er bijvoorbeeld op het terrein van 'Ouderen en kunstbeoefening' het meerjarenprogramma 'Lang leve kunst'. 

Samenwerkende fondsen voor ouderen

De samenwerkende fondsen voor ouderen bieden een website www.fondsenvoorouderen.nl om snel inzicht te krijgen bij welke fondsen uw project kans maakt op financiële ondersteuning.


 


Sluiten