Nummer 3 - najaar 2023
On the road

Burgerinitiatieven pakken problemen op die de overheid niet meer adequaat weet op te lossen

Bernt Schneiders

Sinds 2017 organiseren diverse organisaties, waaronder VSBfonds, het ‘We doen het samen!-festival. Hét jaarlijkse evenement waar burgerinitiatieven uit het hele land samenkomen, elkaar ontmoeten en inspireren en waar ideeën een boost krijgen. Maar burgerinitiatieven en het enorme maatschappelijke belang ervan voor Nederland moeten nog véél meer in the picture worden gezet.

Daarom hebben dezelfde organisaties nu ook de landelijke beweging ‘We-doen-het-samenleving’ in gang gezet. Want het Nederland van vandaag, met een defensieve, starre overheid die eerder gewantrouwd dan vertrouwd wordt en bureaucratische systemen waarin de aanpak van kleine en grote maatschappelijke vraagstukken vastlopen, kan niet zonder de lokale ideeën en activiteiten van bewoners. Denk aan de vele fantastische wijkinitiatieven, ontmoetingsplekken en sociale ondernemingen in ons land. Juist in dit soort burgerinitiatieven worden de problemen die de overheid niet adequaat aanpakt, vaak opgepakt. Of het nu gaat om samenleven, elkaar helpen, cultuur, energie besparen, recycling, voedselvoorziening, noem maar op. Op al die vlakken ontstaat de sociale verbinding tussen mensen die nodig is voor een veerkrachtige samenleving. Waarin we omkijken naar elkaar, elkaar helpen en iedereen dus mee kan doen.

‘De kracht van burgerinitiatieven als uitgangspunt voor het bouwen van een stevige, sterk verbonden samenleving.’

De initiatiefnemende organisaties doen een dringende oproep aan overheid, politiek en marktpartijen: houdt niet langer halsstarrig vast aan eigen systemen en de veel te ver doorgeslagen bureaucratie. Maar neem de kracht van burgerinitiatieven als uitgangspunt bij het bouwen van een stevige, sterk verbonden samenleving. Ondersteun ze, stimuleer ze, luister naar ze en leer van ze. En trek samen met ze op. Pas dan kan er weer sprake zijn van de noodzakelijke gelijkwaardigheid tussen burgers, overheid en markt. Dát is de basis waarop we lokaal en nationaal de grote uitdagingen van onze tijd aankunnen.

Als We doen het samen Coalitie* sturen we nadrukkelijk aan op verbreding van onze huidige, onafhankelijke beweging. Want er zijn veel meer deskundige en gedreven organisaties in Nederland waarmee we samen onze beweging willen vergroten en versterken. Aan deze organisaties doe ik de oproep zich óók aan te sluiten. Samen kunnen we onze dringende boodschap nog luider laten klinken. Zodat niemand in het land meer om de gebundelde kracht van actieve, betrokken burgers heen kan.

Bernt Schneiders
Directeur VSBfonds

*Partners die samen de schouders zetten onder deze beweging zijn Katalys, Oranjefonds, VSBfonds, Stichting DOEN, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, Nederland Zorgt voor Elkaar, NOV Platform Vrijwilligers en de Landelijke vereniging van Kleine Kernen.