Veelgestelde vragen

 • Waar moet ik mijn beursaanvraag inleveren?

  De beursaanvraag dien je digitaal in. Je moet altijd eerst de quickscan doorlopen. Na indienen van het online formulier komt je aanvraag terecht bij je eigen (Nederlandse) onderwijsinstelling. Die zorgt in eerste instantie voor de selectie van de kandidaten. De geselecteerde kandidaten dragen ze voor bij VSBfonds / Nuffic. Elke instelling mag een bepaald aantal kandidaten voordragen.

  Als je een VSBfonds Beurs wilt aanvragen raden we je aan allereerst contact op te nemen met de VSBfonds contactpersoon bij de onderwijsinstelling waar je studeert. In verreweg de meeste gevallen is dat iemand van het international office of studentenzaken.

  Wij bekijken altijd de context van iemands persoonlijke situatie. Ook als je denkt dat je misschien niet past bij de voorwaarden willen we je toch van harte uitnodigen om contact met ons op te nemen. Misschien is de VSBfonds Beurs juist wèl iets voor jou? Bespreek met onze contactpersoon wat jou drijft en wellicht adviseren zij je om toch een aanvraag in te dienen.

  Ook als je al wat langer geleden bent afgestudeerd, verloopt de selectie in eerste instantie via je 'oude' hogeschool of universiteit.

 • Kan ik naast de VSBfonds Beurs ook andere beurzen aanvragen?

  Ja, dat kan, mits de andere beurs of beurzen die je ontvangt niet kostendekkend zijn. Een aantal grote beursverstrekkers heeft met elkaar afgesproken dat studenten beurzen mogen 'stapelen' tot het bedrag dat redelijkerwijs nodig is voor dat buitenlandse studieplan. Uiteraard moet je in je aanvraag en begroting melden welke beurzen je verder nog hebt aangevraagd. Als je nieuws krijgt over die andere beursaanvragen moet je dit doorgeven aan Nuffic. Verschillende fondsen wisselen de uitslagen van hun selecties met elkaar uit.

  Het is niet de bedoeling dat iemand meer geld aan beurzen ontvangt dan hij of zij redelijkerwijs nodig heeft. Daarom vervalt de VSBfonds Beurs wanneer een kostendekkende andere beurs wordt toegekend.

  Wanneer iemand een groter bedrag aan beurzen toegekend heeft gekregen dan nodig wordt geacht, vervalt de VSBfonds Beurs geheel of gedeeltelijk. 

  Voorbeelden van andere studiebeurzen vind je hier.

 • Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit. Kan ik toch in aanmerking komen?

  Je kunt bij uitzondering en na overleg met VSBfonds in aanmerking komen voor een VSBfonds Beurs.

  VSBfonds wil dat de kennis die je in het buitenland op doet, ten goede komt aan de Nederlandse samenleving. Dat hangt samen met de historie, het doel en de missie van VSBfonds. Daarom is het belangrijk dat je de Nederlandse taal spreekt en actief bent in de Nederlandse maatschappij en je je toekomst na het buitenlandse verblijf in Nederland wilt voortzetten.

  Als je de maandelijkse studiefinanciering van DUO ontvangt, dan kun je in aanmerking komen. Stuur een kopie van correspondentie met DUO mee, waaruit wij kunnen concluderen dat je inderdaad studiefinanciering ontvangt.

  Als je niet de maandelijkse studiefinanciering ontvangt, kun je wel een aanvraag doen, en verzoeken om een uitzondering voor je te maken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je goed geworteld bent in de Nederlandse maatschappij en dat je de Nederlandse taal beheerst. Verder moet je duidelijk maken dat je de kennis die je in het buitenland op doet, wilt inzetten voor de Nederlandse samenleving.

 • Ik doe of deed een deeltijd of een duale studie in Nederland. Kom ik in aanmerking?

  Ja, je kan als deeltijd of duaal student zeker ook in aanmerking komen voor een VSBfonds Beurs als je voor een nieuwe studie naar het buiteland wil. Er wordt bij deeltijd of duaal studenten wel extra goed gekeken naar de financiële urgentie. Neem dus als je deeltijd of duaal student bent altijd voordat je je aanvraag indient contact op met onze contactpersoon op jouw instelling.

 • Ik wil langer dan 24 maanden studeren. Kan dat?

  De duur van de VSBfonds Beurs is minimaal 3 en maximaal 24 maanden. Studies die langer dan 24 maanden duren (en dus ook promotietrajecten) komen niet in aanmerking voor een VSBfonds Beurs.

 • Ik wil een talencursus in het buitenland gaan doen. Kan dat met een VSBfonds Beurs?

  Een talenstudie moet net als alle andere studies met een VSBfonds Beurs tot verdieping of verbreding van de vooropleiding leiden.

  Zomercursussen en beginnerscursussen komen daarom niet in aanmerking voor een VSBfonds Beurs. Alleen langere opleidingen die aan een universiteit gegeven worden en die overduidelijk aansluiten op je vooropleiding komen in aanmerking.

  Talenreizen van commerciële instellingen komen niet in aanmerking.

  N.B.: Voor MBO-studenten geldt dit niet. Die mogen wel met een VSBfonds Beurs een talencursus met een commerciële organisatie in het buitenland doen.

 • Ik wil in het buitenland een schakeljaar of pre-master doen en daarna een masteropleiding. Kan ik een aanvraag doen?

  Ja, dat kan. Je kunt in het aanvraagformulier een beurs voor 2 academische jaren aanvragen, namelijk voor het schakeljaar of de pre-master en voor een jaar masteropleiding. In je aanvraagformulier moet je goed duidelijk maken dat het om een schakeljaar en een masteropleiding gaat. Je moet de begroting ook voor de periode van 2 jaar maken.

  Als je van plan bent om na het schakeljaar een tweejarige masteropleiding te gaan doen, realiseer je dan dat een VSBfonds Beurs maximaal voor 2 academische jaren kan gelden.

  Mocht je na het schakeljaar niet verder willen of kunnen gaan met het masterjaar, houd er dan rekening mee dat het beursbedrag verlaagd wordt. Immers: het maximale bedrag voor tweejarige studies is € 10.000 en voor kortere studies € 7.000. Als je een beurs van € 10.000 gekregen hebt voor het plan van schakeljaar + masterjaar, en je stopt na het schakeljaar, dan moet je € 3.000 terugbetalen.

 • Ik wil alleen een schakeljaar doen in het buitenland. Kan dat?

  Ja, als je goed kunt motiveren waarom je alleen het schakeljaar wilt gaan doen, dan kan dat.

  Het is uiteraard aan de selectiecommissie om een oordeel te vellen over deze aanvraag. Wellicht willen ze liever iemand voor een masteropleiding voordragen.

 • Moet je al toegelaten zijn tot de buitenlandse opleiding op het moment dat je de aanvraag doet?

  Nee, dat hoeft niet. In de meeste gevallen weet je ten tijde van de aanvraag nog niet of je toegelaten bent; die berichten komen vaak pas tegen de zomer.

  Geef in je aanvraag wel goed aan hoever je bent in je aanmeldingsprocedure. Stuur zo mogelijk kopieën van correspondentie mee. Als je dat nog niet hebt, is het slim om een kopie mee te sturen van de toelatingseisen. Hiermee kan de selectiecommissie inschatten hoe je kansen zijn om toegelaten te worden.
  Aangezien een toegekende beurs komt te vervallen als je niet wordt toegelaten, is deze inschatting van je kansen een belangrijk onderdeel in de selectie.

  Wanneer je geselecteerd wordt voor een beurs, krijg je de beurstoekenning op voorwaarde dat je toegelaten wordt.

 • Mijn vervolgstudie is al begonnen voor 1 juli. Kan ik de beurs aanvragen voor de resterende periode?

  Nee, volgens de procedure kun je niet eerder vertrekken dan 1 juli. De selectieprocedure wordt immers in juni afgerond.

  Ben je al begonnen met een studie in het buitenland? Dan lijkt de financiële noodzaak voor de VSBfonds Beurs niet zo hoog: immers, je bent al begonnen aan een studie zonder dat je de uitslag van de beursaanvraag wist. Wij zouden kunnen concluderen dat je het zonder de VSBfonds Beurs financieel ook zou redden.

 • Mijn vervolgstudie vindt plaats in verschillende landen. Kan dat?

  Vindt een gedeelte van de combinatiestudie in Nederland plaats? Dan kun je alleen een aanvraag doen, als je Nederlandse universiteit of hogeschool géén penvoerder is.

  Heeft jouw opleiding een CROHO code? Dan kun je geen aanvraag voor een VSBfonds Beurs doen.

  Is de Nederlandse instelling géén penvoerder? Let dan op het volgende bij jouw aanvraag: je kunt de VSBfonds Beurs alleen aanvragen voor 1 aaneengesloten deel van minimaal 3 maanden in het buitenland. Je kunt de beurs dus niet aanvragen voor het deel van de opleiding dat in Nederland plaatsvindt.

  Wil je een opleiding volgen aan verschillende instellingen in meerdere landen (maar niet in Nederland)? Dan kun je in principe de VSBfonds Beurs wel aanvragen. Geef in je aanvraag goed aan van wanneer tot wanneer je bij elke instelling zult studeren. Dat moet ook (eventueel in een later stadium) blijken uit je toelatingsbrief of andere correspondentie van de buitenlandse instelling.

  Voor het volgen van een studieprogramma in een buitenlandse vestiging van een Nederlandse instelling kan geen VSBfonds Beurs worden aangevraagd.

 • Ik wil in het kader van mijn buitenlandse studie stage lopen of een ander onderdeel van de studie doen in Nederland. Kan dat?

  De VSBfonds Beurs is bestemd voor een studie waarbij we er van uitgaan dat die de gehele periode in het buitenland plaats vindt. Als je een onderdeel in Nederland zou doen, kan dat gevolgen hebben voor het beursbedrag. Dit wordt van geval tot geval bekeken. Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

 • Ik moet van de buitenlandse onderwijsinstelling in Nederland als student ingeschreven zijn of blijven. Mag dit?

  Het hangt er vanaf wat de reden is.

  Het is voor ons geen keiharde eis dat je in Nederland bij je onderwijsinstelling uitgeschreven moet zijn. Het is wel een harde voorwaarde dat je bij een buitenlandse onderwijsinstelling toegelaten bent. Soms blijven studenten bij de Nederlandse onderwijsinstelling ingeschreven staan om zo van goedkope uitwisselingscollegegelden gebruik te kunnen maken of om nog resterende studiefinanciering te ontvangen. Dat is voor de VSBfonds Beurs geen bezwaar.

  Het is uiteraard wel zo dat je je Nederlandse opleiding afgerond moet hebben voordat je aan de buitenlandse opleiding kunt beginnen. Bovendien mag het buitenlandse studieplan geen onderdeel uitmaken van het curriculum van een Nederlandse opleiding.

 • Ik ben niet in staat om in maart persoonlijk voor de selectiecommissie te verschijnen voor het selectie-interview. Wat nu?

  Het heeft onze sterke voorkeur dat alle kandidaten persoonlijk en live voor de selectiecommissie verschijnen voor het selectie-interview. Dit interview is immers het belangrijkste onderdeel van de selectie. Kun je niet verschijnen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op jouw onderwijsinstelling. Zij zullen zich inspannen om te kijken of het gesprek online kan worden gehouden. Als dit niet mogelijk is of niet lukt, dan is dat voor jouw risico.

  Zorg dus hoe dan ook dat je beschikbaar bent in de maand maart en informeer eventueel tijdig bij de contactpersoon van je instelling of al bekend is wanneer de interviews gepland zijn.

  Houd er rekening mee dat de selectiecommissie vaak bestaat uit drukbezette hoogleraren, decanen, docenten van je instelling en dat daarom deze gesprekken vaak lang van tevoren zijn gepland. Het verzetten van de data of datum van het interview zal vrijwel nooit mogelijk zijn.

  Let wel: onderwijsinstellingen zijn niet verplicht om hun medewerking te verlenen. Indien de kandidaat en onderwijsinstelling het eens worden over het voeren van een online selectiegesprek dan betekent dit dat er een online gesprek met beeld en geluid wordt gevoerd. Telefonische interviews zijn nooit toegestaan.