Nummer 4 - Winter 2023
On the road

Samen bouwen we het Huis van Actief Burgerschap

Bernt Schneiders

Laten we duidelijk zijn. Veel maatschappelijke problemen kunnen niet worden opgelost zonder de werkelijke betrokkenheid van actieve burgers, mensen die zich voor anderen inzetten. Hun inzet draagt bij aan een breder welzijn in ons land. En aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Actieve burgers, hun initiatieven en de beweging die zij hiermee samen op gang brengen zijn dus onmisbaar. Dat blijkt ook uit de impact van de vele door VSBfonds ondersteunde burgerinitiatieven die bijdragen aan onderlinge verbondenheid tussen groepen mensen. Het is hard nodig. Juist in tijden waarin steeds meer mensen het vertrouwen in de overheid verliezen. In tijden van individualisering en polarisatie. Waarin bestaanszekerheid op de tocht komt te staan. En steeds meer mensen nog maar moeilijk mee kunnen komen in Nederland.

Verbinden, ondersteunen, faciliteren en inspireren
VSBfonds zet zich al lange tijd in om actief burgerschap te stimuleren. Met donaties. En met andere vormen van ondersteuning. Zoals het samenbrengen van mensen en hun verbindende activiteiten, het beschikbaar stellen van onze netwerken en het actief meedenken met initiatiefnemers. Zo dragen we eraan bij dat actieve burgers en hun initiatieven de krachten bundelen. Ook ondersteunen we hen bij hun ‘professionalisering’, bij het realiseren van een solide financiële basis en bij het vergroten van hun zelfbewustzijn. Daarnaast dragen we bij aan een betere verbinding van de private en publieke sector. Door samen verhalen te delen en perspectieven te bieden zijn actieve burgers in staat het belang van hun inzet voor anderen te benadrukken. En zullen zij steeds meer mensen stimuleren en inspireren hetzelfde te doen.

Centrale plek van ontmoeting, kennisdeling en burgeractiviteiten
VSBfonds neemt daarom samen met de Bibliotheek Utrecht komend jaar het initiatief voor het op- en inrichten van Het Huis van Actief Burgerschap. In een eerste gesprek was Deirdre Carasso, directeur van de centrale bibliotheek van Utrecht enthousiast over het idee. Direct bood zij als mede-initiatiefnemer ‘haar’ bibliotheek als vestigingsplaats aan. En dus wordt het Huis van Actief Burgerschap een centraal gelegen en goed bereikbaar ‘hoofdkantoor’ van en voor alle actieve burgerinitiatieven in Nederland. Het idee dat we voor ogen hebben gaan we het komend jaar verkennen. Samen met Floor Ziegler, Teun Gautier en Roos Polman, die als kwartiermakers aan de slag gaan. En nadrukkelijk ook met actieve burgers en burgercollectieven zelf. Zij krijgen een belangrijke rol bij de inrichting en ontwikkeling van Het Huis van Actief Burgerschap. Welke behoeften hebben zij? Welke activiteiten willen zij er organiseren? 

Dé plek waar actieve burgers, burgerinitiatieven en andere geïnteresseerden elkaar ontmoeten en inspireren en hun krachten bundelen.

Ideeën vormgeven samen met actieve burgers
We hopen dat het Huis van Actief Burgerschap uitgroeit tot een plek waar actieve burgers, burgerinitiatieven en andere geïnteresseerden uit heel Nederland elkaar ontmoeten. Een plek waar zij als gezamenlijke beweging herkenbaar en aanspreekbaar zijn en waar het bruist van de inspiratie. Een plek vol waardevolle activiteiten voor én door actieve burgers. Een plek waar letterlijk en figuurlijk ruimte is om kennis te vergaren, te ontwikkelen, te delen en te verspreiden. Waar nieuwe gezamenlijke ideeën en nieuwe burgerinitiatieven ontstaan. En waar een informatie- en netwerkhub vorm krijgt die perfect past op de plek waar Het Huis van Actief Burgerschap zich zal vestigen. Hoe het er in de praktijk gaat uitzien, wordt duidelijk tijdens de verkenning in het eerste jaar.

De eerste stappen, op naar een brede coalitie
Intussen werken we achter de schermen aan een grote, brede coalitie van partijen die samen willen meebouwen aan het nieuwe thuis van alle actieve burgers in Nederland. Mogelijk kunnen we van hieruit samen optrekken naar een toekomst waarin bibliotheken overal in Nederland een filiaal kunnen zijn van het centrale Huis van Actief Burgerschap. Zo’n netwerk van ontmoetingsplekken voor actieve burgers kan helpen om het sociale weefsel en daarmee de verbondenheid tussen mensen in Nederland te versterken.

Bernt Schneiders
Directeur VSBfonds