VSBfonds steunt Op Roekeldais Festival

Wijziging criteria financiering culturele projecten

VSBfonds ontwikkelt zich naar een impactfonds. Dat betekent dat we meer gaan kijken naar de effecten van deelname aan door ons ondersteunde projecten op publiek of deelnemers. Dit heeft gevolgen voor een aantal van onze toekenningscriteria. Dit voorjaar hebben we de voorgenomen wijzigingen getoetst bij stakeholders uit het culturele veld.  

Per 11 oktober a.s. past VSBfonds de criteria voor financiering van culturele projecten aan op een aantal punten.  - Door technische problemen, gaan deze aanpassingen live op 28 oktober. -

Drie aanscherpingen

VSBfonds ondersteunt graag culturele projecten die bijdragen aan een creatieve, sociale en inclusieve samenleving. Meer dan we tot nu toe hebben gedaan, kijken we of een project bijdraagt aan verrijking van publiek en deelnemers, ontmoeting tussen groepen mensen met verschillende achtergronden. Bij verschillende achtergronden denken wij bijvoorbeeld aan mensen die verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, gezondheid, fysieke en mentale mogelijkheden, sexuele geaardheid, geloofsovertuiging of cultuur. Omdat iedereen mee moet kunnen doen aan culturele activiteiten, is toegankelijkheid van het aanbod voor ons een belangrijk aandachtspunt. 

Verrijking publiek of deelnemers
Aanbod kan publiek of de deelnemers stimuleren om zich artistiek te ontwikkelen. Maakt het aanbod hen nieuwsgierig naar een ander, helpt het hen zich in te leven in de wereld om hen heen? Eigen talenten ontdekken en artistieke vaardigheden ontwikkelen kan mensen helpen zich bewust te worden van hun mogelijkheden en kansen in de samenleving.

Versterking onderlinge verbondenheid door ontmoeting
Deelname aan culturele activiteiten kan bijdragen aan verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden. Is in het project sprake van onderlinge ontmoeting? Komen mensen meer over elkaar te weten? Stimuleert het project hen om nieuwe contacten te leggen? Samen cultuur beleven kan een gevoel van onderlinge verbondenheid versterken.

Wegnemen drempels om mee te doen
Vanwege de verrijkende en verbindende effecten van deelname aan culturele activiteiten vindt VSBfonds het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We kijken of het aanbod zo is ontwikkeld dat ook nieuwe doelgroepen zich ermee kunnen identificeren en zich gastvrij onthaald voelen. Is aandacht besteed aan fysieke toegankelijkheid: kunnen mensen met een beperking of een kleine portemonnee mee doen?

Procedure

Aanvragen ingediend vóór 28 oktober a.s. behandelen we volgens de huidige beleidscriteria. Voor aanvragen die we na 28 oktober ontvangen, gelden de hierboven beschreven aanscherpingen.