Doelstellingen

VSBfonds is een stichting en heeft dan ook geen winstoogmerk. Het doel van het fonds is om een bijdrage te leveren aan het behoud en de verbetering van een leefbare Nederlandse samenleving met het oog op een duurzame toekomst. VSBfonds wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mag, kan en wil meedoen. 

Hoofdlijnen beleidsplan

VSBfonds steunt sociale en culturele projecten. Het fonds kiest voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en de verbinding tussen groepen mensen, met als doel de zelfredzaamheid en samenredzaamheid te versterken. Initiatiefnemers van projecten kunnen doorlopend een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Deze worden ook doorlopend behandeld door donatieadviseurs die oordelen over de aansluiting bij de doelen van het fonds. Daarnaast kunnen maatschappelijke betrokken studenten eens per jaar een studiebeurs aanvragen. Toekenning daarvan vindt ook eens per jaar plaats. 

Activiteiten

In de jaarverslagen van VSBfonds is een activiteitenverslag en een financiële verantwoording opgenomen. Zie jaarverslagen.

Elk kwartaal geven we op vsbfonds.nl een overzicht van de voortgang van onze donatieactiviteiten. Zie: kwartaalrapportages.

Informatie over de Raad van Toezicht en het beloningsbeleid van VSBfonds is te lezen in het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.