Voorwaarden 

Wil je een VSBfonds Beurs aanvragen? Hier vind je de complete lijst met voorwaarden waar je aan moet voldoen. VSBfonds Beurs wil nadrukkelijk een laagdrempelige en inclusieve beurs zijn. Wij bekijken altijd de context van iemands persoonlijke situatie. Ook als je denkt dat je niet past bij de voorwaarden willen we je toch van harte uitnodigen om contact met ons op te nemen. Misschien is de VSBfonds Beurs juist wèl iets voor jou!

Schriftelijke fase

Het aanvraagformulier stel je op in het Nederlands. 

Voor wie?

 • De VSBfonds Beurs is bedoeld voor studenten die afstuderen als bachelor of als master aan een Nederlandse hogeschool of universiteit in Nederland.
 • Deelname aan het VSBfonds Beurzenprogramma staat alleen open voor studenten die afstuderen aan een universiteit of hogeschool, waarmee VSBfonds een samenwerkingsovereenkomst heeft. Bekijk de lijst met contactpersonen van de aangesloten hoger onderwijsinstellingen.
 • VSBfonds Beurzen worden uitgereikt aan studenten met een duidelijke motivatie en maatschappelijke betrokkenheid. De student moet kunnen uitleggen waarom hij die ene buitenlandse studie wil gaan doen, wat hij daarmee wil bereiken en wat hij gaat bijdragen aan de Nederlandse samenleving.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur diverse activiteiten naast de studie ondernomen. VSBfonds verstrekt beurzen aan studenten die zich tijdens of naast de studie breed hebben ontwikkeld. De extracurriculaire activiteiten liggen daarom bij voorkeur op een ander gebied dan het vakinhoudelijke. Nevenactiviteiten waaruit betrokkenheid bij de omgeving blijkt zijn hier van extra belang.
 • VSBfonds wil studenten de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen waar dit anders niet mogelijk zou zijn.
 • De kandidaat moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. Studenten die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen bij uitzondering en na overleg met VSBfonds in aanmerking komen voor een VSBfonds Beurs (zie ook Veelgestelde vragen).

Studieresultaten

 • De studieresultaten van de kandidaat moeten ruim voldoende te zijn. Cijferlijsten van de kandidaat worden opgevraagd om dit criterium mede te kunnen beoordelen. Deze dienen tevens om de studievoortgang te controleren. Cijfers zijn niet doorslaggevend bij de selectie.

Afstudeerdatum

 • De afstudeerdatum van de Nederlandse vooropleiding moet liggen tussen 1 maart 2023 en 31 december 2025 (datum op bul of diploma). Studenten kunnen slechts één keer een VSBfonds Beurs ontvangen.

Vervolgstudie

 • De VSBfonds Beurs is bestemd voor studie in het buitenland (niet voor stages).
 • De buitenlandse vervolgstudie is een nieuwe studie, waarvoor de student ingeschreven staat als voltijd student aan een buitenlandse hoger onderwijsinstelling.
 • Online studies komen niet in aanmerking.
 • Voor de buitenlandse vervolgstudie woont de student gedurende de gehele periode in het buitenland.
 • De buitenlandse vervolgstudie mag geen onderdeel uitmaken van het curriculum van een Nederlandse opleiding.
 • De buitenlandse vervolgstudie start tussen 1 juli 2025 en 30 juni 2026..
 • De duur van de studie in het buitenland waarvoor de VSBfonds Beurs wordt aangevraagd is minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.
 • De buitenlandse vervolgstudie is minimaal van hetzelfde niveau als het Nederlands afstudeerniveau.
 • De kandidaat moet een concreet en uitgewerkt studieplan overleggen dat haalbaar is en aansluit op de gevolgde studie. De vervolgstudie moet een verdieping of verbreding van de initiële opleiding zijn en derhalve logisch aansluiten op de afgeronde studie.

Buitenlandse onderwijsinstelling

 • De buitenlandse hoger onderwijsinstelling waar de studie wordt gevolgd moet door de overheid van dat land erkend zijn. Indien dit niet het geval is, moet de kandidaat op overtuigende wijze aan te tonen dat de kwaliteit van de gekozen instelling en opleiding voldoet aan de in Nederland geldende normen voor hoger onderwijs.
 • De kandidaat moet worden toegelaten tot één van de opgegeven instelling(en). Veel buitenlandse instellingen hanteren een streng toelatingsbeleid; de meeste selectieprocedures worden pas tegen de zomer afgerond. Indien de kandidaat op het moment van voordracht nog geen bewijs van toelating heeft, wordt de VSBfonds Beurs onder voorbehoud van toelating toegekend.
 • Om zijn of haar kansen te vergroten, wordt het de kandidaat sterk aangeraden op het aanvraagformulier meerdere vergelijkbare studieplannen op te geven. De opgegeven studieplannen worden tijdens het selectiegesprek besproken. Indien de kandidaat niet wordt toegelaten tot één van de opgegeven instellingen, dan vervalt de beurs. Het opgeven van een nieuwe onderwijsinstelling na 5 april 2025 is niet mogelijk.
 • De kandidaat hoeft nog niet definitief te zijn toegelaten tot de buitenlandse onderwijsinstelling om de aanvraag voor een VSBfonds Beurs te doen.

Kostenbegroting

 • De VSBfonds Beurs bedraagt maximaal € 10.000 en is een totale schenking. De definitieve hoogte van de beurs is afhankelijk van het studieplan en de begroting. Het maximale bedrag van € 10.000 wordt alleen uitgekeerd aan studenten die een studie van twee academische jaren gaan doen. Voor alle andere studies en opleidingen geldt een maximum van € 7.000.
 • De aanvraag moet voorzien zijn van een realistische en gemotiveerde begroting, waaruit tevens de financiële noodzaak blijkt voor het aanvragen van een beurs. VSBfonds gebruikt hiervoor als basis de kostenopgave van eerdere VSBfonds Bursalen. Zie hiervoor ons overzicht per land.
 • Voor studenten met een functiebeperking is het in sommige gevallen mogelijk om een hoger beursbedrag te krijgen. Dit eventuele hogere beursbedrag kan worden vastgesteld nadat inzicht is gegeven via de kostenbegroting in het aanvraagformulier in het complete kosten- en dekkingsplan van de student waaruit blijkt dat ook daadwerkelijk extra kosten gemaakt worden ten gevolge van deze beperking.

Mondelinge fase

 • VSBfonds vindt motivatie belangrijker dan behaalde cijfers, daarom is de mondelinge fase van groot belang in de selectieprocedure. De kandidaat is dan ook verplicht persoonlijk voor de selectiecommissie te verschijnen (deze gesprekken vinden elk jaar plaats in maart en begin april).
 • De kandidaat moet over een duidelijke motivatie beschikken. De kandidaat moet kunnen aangeven wat het belang of de meerwaarde is van de vervolgopleiding voor zichzelf en voor de Nederlandse maatschappij.
 • De vervolgopleiding moet een verbreding of verdieping van de initiële opleiding opleveren. 
 • De kandidaat dient aan te geven waarom hij of zij juist aan de opgegeven instelling wil studeren. Het instituut is vakinhoudelijk toonaangevend op een bepaald gebied of het instituut is het enige (of één van de weinige) instituten waar de betreffende studie gevolgd kan worden.
 • De kandidaat is in principe van plan na afloop van de studie naar Nederland terug te keren. VSBfonds gaat ervan uit dat de opgedane kennis en ervaring na afloop van de vervolgstudie aan de Nederlandse maatschappij ten goede zal komen. Bij de selectie wordt hiermee rekening gehouden.

Algemene voorwaarden

De VSBfonds Beurs wordt beschikbaar gesteld voor een concreet studieplan, zoals omschreven op het aanvraagformulier. Bij wijziging van het plan vervalt de beurs.
Voorwaarde is eveneens dat de kandidaat wordt toegelaten tot één van de opgegeven instellingen. Bij ontvangst van een andere kostendekkende beurs vervalt de VSBfonds Beurs.
De VSBfonds Beurs wordt in twee termijnen uitgekeerd:

 • De eerste termijn (beursbedrag minus € 500,-) wordt vooraf uitbetaald. Deze betaling vindt ongeveer 6 weken voor de start van de buitenlandse studie plaats. Voor deze eerste betaling dient Nuffic in het bezit te zijn gesteld van een door de bursaal ondertekende kopie van de toekenningsbrief, een kopie van het afstudeerdocument of de afstudeerverklaring en een kopie van het onvoorwaardelijke bewijs van toelating tot de buitenlandse universiteit van de gekozen studie; 
 • De tweede en laatste termijn (€ 500,-) wordt uitbetaald na ontvangst en goedkeuring van het eindverslag. Kandidaten die met een VSBfonds Beurs gaan studeren, verplichten zich om na afloop van die studie een eindverslag uit te brengen aan VSBfonds, vergezeld van een zogenaamde 'Declaration of Attendance' van de buitenlandse universiteit. Na ontvangst en goedkeuring van het complete eindverslag ontvangt de student de laatste € 500 van zijn beurs.

VSBfonds heeft hoge verwachtingen van de studenten die met een beurs in het buitenland gaan studeren. De beurs is een gift van VSBfonds. De kennis en ervaring die de student opdoet in het buitenland komt niet alleen ten goede van de student zelf, maar ook aan de Nederlandse maatschappij. VSBfonds verwacht dan ook dat de bursaal na afloop terugkeert naar Nederland. Tevens verwachten wij dat de bursaal zich beschikbaar wil houden voor eventuele promotionele activiteiten.