Gezocht: samenwerkingsexperimenten bewoners en welzijn

VSBfonds is op zoek naar bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties die experimenteren met samenwerken voor de buurt.

Bewonersinitiatieven nemen een steeds grotere rol in hun eigen buurt. De betrokkenheid en inzet van bewoners levert nieuwe antwoorden op voor maatschappelijke vraagstukken. Dat is voor partijen zoals welzijnsorganisaties soms wennen. Bewoners en beroepskrachten werken beiden aan verbinding en veerkracht in de lokale gemeenschap. Een goeie samenwerking vanuit aanvullende rollen tussen bewoners en welzijnswerkers kan veel betekenen voor een buurt. Maar samenwerken in de buurt gaat niet altijd makkelijk.

We doen deze oproep in samenwerking met LSA Bewoners, Sociaal Werk Nederland, Krachtproef en Verdiwel. We maken een aantal experimenten (financieel) mogelijk. Om met elkaar te leren hoe bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties elkaar kunnen aanvullen en samen meer kunnen betekenen voor een buurt.  

.

Samenspel bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties staat centraal

We kijken uit naar plannen voor experimenten die het samenspel tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties bevorderen. Het plan is door bewoners en beroepskrachten gezamenlijk opgesteld en wordt gezamenlijk uitgevoerd. Activiteiten in het experiment kunnen deel uit maken van het primaire proces van de welzijnsorganisatie, maar ook een gezamenlijk ontwikkeltraject bevatten waar extra tijd en middelen van buitenaf voor nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om de opstart en uitvoering van een gezamenlijke activiteit in de buurt. Of om een gezamenlijke training. Of om de doorontwikkeling van een werkwijze waarvoor tijdelijk extra inzet nodig is. We realiseren ons dat het erg afhankelijk is van de lokale situatie, welke activiteiten onderdeel uitmaken van het experiment. 

Hoe werkt het?

Je kunt helaas geen idee meer indienen. Dit kon tot en met 15 september 2021. 

Als je een idee hebt ingediend, dan zijn dit relevante data:

 • Op 30 september 2021 krijg je bericht of jullie voorstel is gekozen voor de uitwerkingsfase. Voor de uitwerking van voorstel naar uitvoerbaar plan is hulp beschikbaar

 • Uiterlijk 30 november 2021 ontvangen wij het uitgewerkte plan via ons online aanvraagformulier
 • Uiterlijk 21 december 2021 maken wij bekend welke plannen een donatie krijgen
 • We verzorgen een gezamenlijke evaluatie voor de geselecteerde experimenten
 • Lees hier aanvullende informatie over de oproep

 

Dit bieden we

We bieden niet alleen financiering, maar ook ondersteuning om gezamenlijk te leren:

 • Financiering van ca. € 50.000 per experiment. We willen graag minimaal 5 experimenten ondersteunen
 • Inhoudelijke ondersteuning in de vorm van trainingen, inzet van experts en coaches 
 • Bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen gedurende de uitvoeringsfase van de experimenten

Waar kijken we naar bij de beoordeling?

 • Het gaat om een gezamenlijk idee van een bewonersinitiatief en een welzijnsorganisatie. Eén van beide partners kan penvoerder zijn
 • Het experiment vindt plaats in een concrete buurt of wijk waar beide partners bij betrokken zijn
 • Het doel van het experiment is om met elkaar te leren hoe bewoners  en beroepskrachten kunnen samenwerken als bewoners in de lead zijn
 • Het is een pré als een deel van de financiering uit eigen of andere middelen komt 
 • Jullie zijn bereid mee te werken aan een evaluatieonderzoek en de geleerde lessen beschikbaar te stellen voor anderen

Alleen plannen waarin bovenstaande punten zijn opgenomen, komen in aanmerking voor financiering.

Voorwaarden

 • Het experiment vindt plaats in Nederland.
 • De penvoerder vertegenwoordigt een private rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging. Wij steunen geen projecten van individuen.
 • Het experiment wordt uitgevoerd in 2022 (met uitloop in 2023)
 • Jullie stemmen in met het voorleggen van het voorstel aan een speciaal samengestelde adviescommissie. Deze commissie zal bestaan uit (ervarings-)deskundigen uit het veld van bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties

Alleen plannen die aan deze voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor financiering.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Daniëlle Rap.
Mail betrokkenbuurten@vsbfonds.nl
Bel 030 - 230 33 72

Waarom doen we dit?

Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat bewoners betrokken raken bij hun buurt en zich actief inzetten voor hun eigen omgeving. In dat licht steunt VSBfonds veel lokale bewonersinitiatieven die de onderlinge verbinding vergroten. Wij doen dat vanuit het Programma Betrokken Buurten. Het welzijnswerk biedt in het hele land ondersteuning aan activiteiten door en voor buurtbewoners. Beroepskrachten leveren een bijdrage aan de groeiende beweging van actieve bewoners en betrokken buurten. Daarom is samenwerking tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties een belangrijke sleutel tot meer resultaat.

De oproep is mede vormgegeven op basis van de inbreng die we in juni ontvingen tijdens drie  consultatiegesprekken met bewoners en medewerkers van welzijnsorganisaties.

Partners voor deze oproep 

.         

 

Ander idee voor je buurt?

Heb je een ander idee voor de buurt en ben je op zoek naar financiering? Misschien kunnen wij ook dan helpen. VSBfonds steunt graag projecten die bijdragen aan het creëren van een betrokken buurt. Zie: www.betrokkenbuurten.nl.