Mens & Maatschappij Anderen leren kennen

VSBfonds geeft financiële steun aan projecten in buurten of wijken die mensen uit verschillende leefwerelden helpen elkaar te ontmoeten. Denk aan mensen met diverse culturele achtergronden of leeftijden. Het gaat om activiteiten die leiden tot langdurige contacten en bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid van de buurt.

Wij beoordelen jouw aanvraag op de volgende criteria: 

  • Behoefte: is er vanuit de doelgroep behoefte aan dit project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project?
  • Kwaliteit: in welke mate sluit je project aan bij het beleid van VSBfonds? Wij kijken naar onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate waarin activiteiten concreet zijn en het meten van resultaten.
  • Kennis & kunde: heb je als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heb je kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is sprake van financiële duurzaamheid voor het project?

Deze projecten steunen wij wel:

  • Activiteiten zoals community art, met regelmaat koken voor de buurt of een project waar ontmoeting voor mensen uit verschillende leefwerelden plaatsvinden
  • Het mogelijk maken van een real-life ontmoeting tussen mensen die elkaar kennen via een online platform

Deze projecten ondersteunen wij niet:

  • Projecten waarbij mensen elkaar maar één keer ontmoeten
  • Technische realisatie van een online platform